Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

EGF/2014/001 - GR Nutriart S.A.

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μετά τις απολύσεις 484 εργαζομένων στην εταιρεία Nutriart S.A. με κωδ. Έργου NUTRIART S.A /EGF/2014/001

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση στην Ελλάδα 6 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) με σκοπό να βοηθηθούν 508 πρώην εργαζόμενοι, προμηθευτές και κατάντη παραγωγοί της αρτοποιίας Νutriart να εξεύρουν νέες θέσεις απασχόλησης, καθώς και να υποστηριχθούν 505 νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης NEETs (Not in employment education and training). Αυτή είναι η πρώτη αίτηση για ενίσχυση από το ΕΤΠ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του νέου κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται στους NEETs η δυνατότητα στήριξης από το ΕΤΠ, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των απολυμένων εργαζομένων που λαμβάνουν στήριξη.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 484 εργαζομένων στην αρτοποιία Νutriart S.A. και στην εταιρεία Αρ. Ζίγκας & ΣΙΑ, καθώς και μετά την παύση της δραστηριότητας 24 αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με τη Νutriart. Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους NEETs να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους επαγγελματική καθοδήγηση, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορές για τη δημιουργία επιχειρήσεων και διάφορες αποζημιώσεις.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6 εκατομμύρια ευρώ.

EGF/2014/013 - GR Odyssefs Fokas

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μετά τις απολύσεις 600 εργαζομένων της εταιρείας ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε. με κωδικό αίτησης ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ/EGF/2014/013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να χορηγηθούν στην Ελλάδα 6,4 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 600 πρώην εργαζομένους στα πολυκαταστήματα «Φωκά» να βρουν νέες θέσεις εργασίας καθώς και να επεκτείνει την υποστήριξή της σε 500 νέους που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης NEETs (Not in employment education and training). Οι περισσότερες από τις απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση υποστήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 600 εργαζομένων από την επιχείρηση «Οδυσσεύς Φωκάς ΑΕ». Η εν λόγω απώλεια θέσεων εργασίας ήταν συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έπληξε σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα, που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους ΝΕΕΤs να βρουν νέες θέσεις εργασίας μέσω της παροχής ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικών συμβουλών για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορών για τη ίδρυση επιχειρήσεων και των σχετικών επιδομάτων.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της δέσμης μέτρων είναι 10,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

EGF/2014/009 - GR Sprider Stores

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μετά τις απολύσεις 761 εργαζομένων στην εταιρεία SPRIDER STORES με κωδ. Έργου SPRIDER STORES – EGF/2014/009

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθούν στην Ελλάδα 7,2 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για να βοηθήσει 761 πρώην εργαζομένους στην αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης Sprider Stores να βρουν νέες θέσεις εργασίας και να επεκτείνει τη στήριξή της σε 505 νέους που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης NEETs (Not in employment education and training). Οι περισσότερες απολύσεις έγιναν στις περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 761 εργαζομένων στην Sprider Stores Α.Ε. Οι εν λόγω απολύσεις ήταν το αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει βαθιά επηρεάσει την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους NEETs να βρουν νέες θέσεις εργασίας παρέχοντάς τους ενεργό επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλές για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορά για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και διάφορα επιδόματα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, 7,2 εκατομμύρια από τα οποία θα διατεθούν από το ΕΤΠ.

EGF/2014/015 - GR Attica publishing activities

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαικό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τις απολύσεις 1.633 εργαζομένων από τον χώρο των εκδοτικών, ραδιοτηλεοπτικών μέσων με κωδ. έργου ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES / EGF/2014/015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) προκειμένου να βοηθήσει 1.633 εργαζομένους που απολύθηκαν στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (εκδόσεις, παραγωγή προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις) στην Αττική (Ελλάδα). Τα ποσά που ζητήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 1.633 εργαζομένων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (928 εργαζόμενοι σε 16 επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλοι 705 εργαζόμενοι σε 46 εκδοτικές επιχειρήσεις). Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας οφείλονται στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας με την παροχή ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, με δράσεις κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για θέματα επιχειρηματικότητας, με την υποβοήθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και με τη χορήγηση διαφόρων επιδομάτων. Όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 14,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα παράσχει 8,7 εκατ. ευρώ.

EGF/2014/018 - GR Attica Broadcasting

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τις απολύσεις 1.633 εργαζομένων στον χώρο των εκδοτικών, ραδιοτηλεοπτικών μέσων με κωδ. Έργου ATTICA BROADCASTING /EGF 2014/018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) προκειμένου να βοηθήσει 1.633 εργαζομένους που απολύθηκαν στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (εκδόσεις, παραγωγή προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις) στην Αττική (Ελλάδα). Τα ποσά που ζητήθηκαν από τις ελληνικές αρχές, ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσουν τους εργαζομένους κατά τη μετάβασή τους σε νέες θέσεις εργασίας.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά την απόλυση 1.633 εργαζομένων στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας (928 εργαζόμενοι σε 16 επιχειρήσεις παραγωγής προγραμμάτων και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και άλλοι 705 εργαζόμενοι σε 46 εκδοτικές επιχειρήσεις). Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας οφείλονται στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την ελληνική οικονομία.

Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας με την παροχή ενεργού επαγγελματικού προσανατολισμού, με δράσεις κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών για θέματα επιχειρηματικότητας, με την υποβοήθηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και με τη χορήγηση διαφόρων επιδομάτων. Όλοι οι απολυμένοι εργαζόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 14,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα παράσχει 8,7 εκατ. ευρώ.

EGF/2015/011 - GR Supermarket Larissa

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τις απολύσεις 557 εργαζομένων που απολύθηκαν από το «Σουπερμάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ» με κωδ. Έργου EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa

EGF/2017/003 - GR Attica Retail

Αίτηση Χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τις απολύσεις 725 εργαζομένων που απολύθηκαν από τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., με κωδ. Έργου EGF/2017/003 GR/Attica Retail


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ