Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

EGF/2014/001 EL/NUTRIARΤ: ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ NUTRIART- NEETs

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις απόλυσης άνω των 500 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (περιλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές.

EGF/2014/001 EL/NUTRIARΤ: Πρώην εργαζόμενοι της Nutriart - NEETs

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση στην Ελλάδα 6 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) με σκοπό να βοηθηθούν 508 πρώην εργαζόμενοι, προμηθευτές και κατάντη παραγωγοί της αρτοποιίας Νutriart να εξεύρουν νέες θέσεις απασχόλησης, καθώς και να υποστηριχθούν 505 νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης NEETs (Not in employment education and training). Αυτή είναι η πρώτη αίτηση για ενίσχυση από το ΕΤΠ που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του νέου κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με τον οποίο παρέχεται στους NEETs η δυνατότητα στήριξης από το ΕΤΠ, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των απολυμένων εργαζομένων που λαμβάνουν στήριξη.

Η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση στήριξης από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 484 εργαζομένων στην αρτοποιία Νutriart S.A. και στην εταιρεία Αρ. Ζίγκας & ΣΙΑ, καθώς και μετά την παύση της δραστηριότητας 24 αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται άμεσα με τη Νutriart. Οι εν λόγω απώλειες θέσεων εργασίας ήταν το αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Στις 25 Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε η κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση αναφορικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα. Τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ θα βοηθήσουν τους εργαζομένους και τους NEETs να βρουν νέες θέσεις εργασίας, παρέχοντάς τους επαγγελματική καθοδήγηση, επαγγελματική κατάρτιση, ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιχειρηματικότητα, συνεισφορές για τη δημιουργία επιχειρήσεων και διάφορες αποζημιώσεις.

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος του πακέτου είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το ΕΤΠ θα συνεισφέρει 6 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/ 22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/ 27-07-2015) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, η Αρχή Διαχείρισης, μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προέβη στην επιλογή και στον ορισμό του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (διακριτικός τίτλος ΙΝΕ ΓΣΕΕ) ως Φορέα Εκχώρησης μέρους των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 5.15524/οικ. 3.415/05-06-2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: με αρ. πρωτ.: 5.26075/5.2031/26-10-2015 και αρ. πρωτ.: 6.326/5.282/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 18-01-2016 Αποφάσεις της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μεταβείτε στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
Ενέργειες του Έργου
Η Ενέργεια Β δεν υλοποιήθηκε

Ενέργεια Δ - Σχετικά αρχεία

Η Ενέργεια E δεν υλοποιήθηκε