Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ Λογότυπο ΕΤΠ Λογότυπο ΕΕ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

EGF/2017/003 GR Attica Retail: Πρώην εργαζόμενοι 8 εταιριών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (κωδ. 47 NACE2)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις απόλυσης άνω των 500 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (περιλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές.

EGF/2017/003 GR Attica Retail: Πρώην εργαζόμενοι 8 εταιριών στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου (κωδ. 47 NACE2)

Η Ελλάδα υπέβαλε προς την ΕΕ την αίτηση με κωδικό EGF/2017/003 GR/Attica retail για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιόδου 2014 - 2020 ενεργειών που αφορούν σε παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης σε απολυμένα άτομα από 8 εταιρείες του κλάδου με τίτλο: "Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών" (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 47 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2) στις στις υπαγόμενες στο επίπεδο NUTS 2 περιφέρειες Αττικής (EL30), Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EL11), Κεντρικής Μακεδονίας (EL12), Δυτικής Μακεδονίας (EL13), Θεσσαλίας (EL14), Ηπείρου (EL 21), Δυτικής Ελλάδας (EL23), Κεντρικής Ελλάδας (EL24), Πελοποννήσου (EL25), Νότιου Αιγαίου (EL42) και Κρήτης (EL43).

Η πρόταση εγκρίθηκε με τη με αριθμ. COM (2017) 613 final Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, φέρει κωδικό: EGF/2017/003 GR/Attica retail και αφορά στην ενίσχυση 725 ωφελουμένων, απολυμένων των εταιρειών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ, Α.Ε.Ε., DIXONS SOUTH - EAST EUROPE AEBE, MEDIA SATURN, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ, METRO AEBE, NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ, PET CITY ΑΕΒΕ, ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ Α.Ε. στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω εγκριθείσας πρότασης ανέρχεται σε 4.915.250,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014 - 2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/ 22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/ 27-07-2015) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, η Αρχή Διαχείρισης, μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προέβη στην επιλογή και στον ορισμό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ως Φορέα Υλοποίησης μέρους των ενεργειών.

Μεταβείτε στον ιστότοπο του Φορέα Υλοποίησης
Σχετικά Αρχεία
Καταγγελίες

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαφάνεια και στην διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των έργων. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά κάθε καταγγελία, ενημέρωση ή παράπονο που δέχετε.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία μέσω της ειδικής Διαδικτυακής φόρμας επικοινωνίας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτοπροσώπως, εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, fax ή email στην διεύθυνση:

Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας ΑπΚΟ
Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 Αθήνα
Τηλ.: 210 52 71 100
Fax: 210 52 71 167
Email: espa_apko@mou.gr