Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ Λογότυπο ΕΥΕ-ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores: ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ SPRIDER STORES Α.Ε. - NEETs

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους είτε εξαιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω παγκοσμιοποίησης, π.χ. όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφέρεται η παραγωγή σε χώρες εκτός ΕΕ, είτε εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020. Το ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Κατά κανόνα, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον στις περιπτώσεις απόλυσης άνω των 500 εργαζομένων από μία μεμονωμένη εταιρεία (περιλαμβανομένων των προμηθευτών και των παραγωγών επόμενων σταδίων) ή απόλυσης μεγάλου αριθμού εργαζομένων από έναν συγκεκριμένο κλάδο σε μία ή περισσότερες γειτονικές περιοχές.

EGF/2014/009 EL/Sprider Stores: ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ SPRIDER STORES Α.Ε. - NEETs

Η Ελλάδα υπέβαλε προς την ΕΕ την αίτηση με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ περιόδου 2014 - 2020 που αφορούσαν σε παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα της εταιρείας SPRIDER STORES Α.Ε.

Η πρόταση εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26η Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου και της επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία για δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, φέρει κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores και αφορά στην ενίσχυση 1.311 ωφελούμενων ατόμων, ως εξής:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω εγκριθείσας πρότασης ανέρχεται σε 12.151.500,00 ευρώ και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ 2014 - 2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/ 22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/ 27-07-2015) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, η Αρχή Διαχείρισης, μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προέβη στην επιλογή και στον ορισμό της ένωσης φορέων "Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. '2η Ευκαιρία'" ως Φορέα Εκχώρησης μέρους των αρμοδιοτήτων της.

Μεταβείτε στον ιστότοπο του Φορέα Εκχώρησης
Σχετικά Αρχεία
Καταγγελίες

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΚΤ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην διαφάνεια και στην διασφάλιση της ορθής υλοποίησης των έργων. Στο πλαίσιο αυτό διερευνά κάθε καταγγελία, ενημέρωση ή παράπονο που δέχετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αυτοπροσώπως, εγγράφως μέσω ταχυδρομείου, fax ή email στην διεύθυνση:

Αρχή Διαχείρισης ΕΤΠ - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΕΚΤ
Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 Αθήνα
Τηλ.: 210 52 71 100
Fax: 210 52 71 167
Email: eye@mou.gr

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς που αποτελεί την Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών (Ελληνική Υπηρεσία AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 (Β) και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Για να υποβάλλετε καταγγελία παρακαλούμε πατήστε εδώ