Αναλυτική αναζήτηση στα έργα ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
1957 – 2007
50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θεσμοθετήθηκε με τη Συνθήκη της Ρώμης (1957) και το αναθεωρημένο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ορίστηκε με την ενοποιημένη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την ευκαιρία της πεντηκοστής επετείου από την ίδρυσή του παρατίθεται μια συνοπτική αναδρομή με τους κυριότερους σταθμούς στην ιστορία του Ταμείου, η οποία αφορά στους στόχους και τις αρμοδιότητές του, όπως ορίσθηκαν για τις προγραμματικές περιόδους 2000 - 2006 και 2007 - 2013.

Το άρθρο 146 της ενοποιημένης Συνθήκης καθορίζει τους στόχους και τις αρμοδιότητες του αρχαιότερου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά και για την, κατ' αυτόν τον τρόπο, συμβολή στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, ιδρύεται Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (…) το ταμείο αυτό έχει ως στόχο να προωθεί στην Κοινότητα τις δυνατότητες απασχόλησης και τη γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητα των εργαζομένων και να διευκολύνει την προσαρμογή στις μεταλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των συστημάτων παραγωγής, ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και του επαγγελματικού αναπροσανατολισμού".

"Η πεντηκοστή επέτειος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου για το ΕΚΤ παρέχουν την δυνατότητα να δοθεί νέα έμφαση στην κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, καθώς η αλληλεγγύη σε συνδυασμό με την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή αποτέλεσαν από το ξεκίνημά της σημαντικές παραμέτρους της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Υπό μια έννοια, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενσαρκώνει μια προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η κοινωνική συνοχή και η ανταγωνιστικότητα θεωρούνται αλληλοεξαρτώμενοι παράγοντες"1.
 
"Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί, από το 1957, το αρχαιότερο και σημαντικότερο εργαλείο της αναδιανεμητικής ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της διαρθρωτικής και περιφερειακής πολιτικής) για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και τη βελτίωση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Βασική αρμοδιότητά του αποτελεί η χρηματοδότηση μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας, την επαγγελματική εξειδίκευση προσόντων, την κοινωνική ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας, την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών καθώς και την βιώσιμη ανάπτυξη, και την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Το ΕΚΤ δεν συγχρηματοδοτεί απλώς ενέργειες που συμβάλλουν στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (Ε.Σ.Α.), αλλά αποτελεί την κύρια πηγή χρηματοδότησής της, παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για την εφαρμογή των εθνικών Σχεδίων Δράσης για την απασχόληση και για την κοινωνική ενσωμάτωση.

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση φέρνει σε συνεργασία τα 27 κράτη μέλη, αυξάνοντας την ικανότητα της Ευρώπης αφενός να δημιουργεί περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και αφετέρου να παρέχει στους πολίτες της κατάλληλες δεξιότητες ώστε να τις αποκτήσουν.

Η χρηματοδότηση καλύπτει όλα τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, ιδιαίτερα εκείνες που δεν διαθέτουν υψηλή οικονομική ανάπτυξη. Το ταμείο αποτελεί εργαλείο για τη στρατηγική της Ε.Ε. για την "Ανάπτυξη και εργασία" που στοχεύει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της Ένωσης, μέσα από την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την παροχή καλύτερων προοπτικών απασχόλησης.

Για τις παρεμβάσεις της προγραμματικής περιόδου 2000 - 2006 χορηγήθηκε στο Ταμείο προϋπολογισμός συνολικού ύψους 60 δις ευρώ"2, ενώ για την επίτευξη των στόχων του κατά την νέα περίοδο 2007 - 2013 πρόκειται να κατανεμηθεί μεταξύ των 27 κρατών μελών προϋπολογισμός ύψους 77 δις ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε.

"Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που επεκτείνονται από την παγκοσμιοποίηση μέχρι τις νέες τεχνολογίες, από τη γήρανση του πληθυσμού μέχρι την έρευνα και την τεχνολογία. Για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων απαιτείται ένα καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελεί το κλειδί γι’ αυτό"3.

1 Germany 2007- Presidency of the European Union – Policy Areas: "Employment and Social Policy", 50 years of Europe, 50 years E.S.F.

2 Europa von A bis Z, Taschenbuch der europäischen Integration, 9 Auflage 2006, Institut für Europäische Politik Herausgegeben von Werner Weidenfeld und Wolfgang Wessels

3 ec.europa.eu/rapid/pressReleases/Reference: memo/07/265 - 50 years of the European Social Fund

 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ