Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΟΥ

"Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ Ι"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

EΠ. Κοινωνία της Πληροφορίας /Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στη ψηφιακή οικονομία - Μέτρο: 3.4 Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Συνοπτική Περιγραφή (έως 500 λέξεις)

Το έργο περιελάμβανε προγράμματα κατάρτισης, με τίτλο "Βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)" για 20.000 ωφελούμενους. Τα προγράμματα είχαν διάρκεια 100 ωρών.

Επιδιωκόμενοι στόχοι: 

  • η ταχεία απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
  • η άμβλυνση του φαινομένου του «ψηφιακού αναλφαβητισμού – ψηφιακού χάσματος» 
  • η διατήρηση της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού σε υψηλά επίπεδα. 
  • η ενίσχυση της πρόσβασης των ανέργων στην αγορά εργασίας

Κατά τη διάρκεια του χρόνου κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να εξασκούνται, πέρα από την τυπική εκπαίδευση, στη χρήση Η/Υ ανάλογα με τις ανάγκες τους, είτε στους χώρους κατάρτισης είτε εξ αποστάσεως, ενώ μετά το πέρας της κατάρτισης έχουν τη δυνατότητα χρήσης των Η/Υ και των εφαρμογών τους.

Αποτελέσματα - Επιπτώσεις (έως 500 λέξεις)

Η καινοτομία του έργου επικεντρώθηκε σε δύο στοιχεία:

την πιστοποίηση της κατάρτισης, η οποία αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό στόχο και διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης κατάρτισης, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και διαδικασιών, που αναπτύσσονται και εφαρμόζονται στην Ε.Ε. και σε άλλες χώρες.
τη συμμετοχή στην κατάρτιση 2000 στρατευμένων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον χρόνο της θητείας τους, διευρύνοντας το γνωστικό τους πεδίο και αποκτώντας βασικές δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε., λαμβανομένου υπόψη ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση των εν λόγω καταρτιζομένων πραγματοποιήθηκε μέσα στις Στρατιωτικές Μονάδες.

Δεδομένου ότι, το έργο υλοποιήθηκε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, συνέβαλλε στην άρση της περιθωριοποίησης των κατοίκων των γεωγραφικά απομακρυσμένων περιοχών, των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, στην εξάλειψη των ανισοτήτων με την προώθηση ίσων ευκαιριών μέσω της αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επίσης, αποτέλεσε προκαταρκτική δράση και προϋπόθεση για τη συμμετοχή και σε άλλα προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου – καλής πρακτικής προέκυψαν οι ακόλουθοι δείκτες:

 62% επιτυχής συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις πιστοποίησης
 14% απορρόφηση των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας.

Ομάδα - Στόχος

Συμμετείχαν: 

  1. 18.000 άνεργοι πολίτες, απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας (ΙΕΚ), δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνεργοι, από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες άνεργες γυναίκες, με ποσοστό συμμετοχής 60% 
  2. 2.000 στρατευμένοι που κατάγονται από ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ), δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Έναρξη: 25.06.2003 Λήξη: 31.12.2003

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
18.152.216,32 €   


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ