ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ."

 

Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης

του

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

 

Αριθ. 02/2001

 

για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία του έργου:

 

«Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης»

 

1.      Αναθέτουσα Αρχή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 703

Τηλέφωνο: + 30 1 5295229, 5295230, 5295403  FAX + 30 1 5235282

2.      Κατηγορία και Περιγραφή Υπηρεσιών

Κατηγορία 24 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης), 
Αριθμός Αναφοράς CPC:  92.

Περιγραφή των Υπηρεσιών

Το έργο αφορά την υλοποίηση χιλίων εκατόν εξήντα (1.160) προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων. Η κατανομή των προγραμμάτων κατάρτισης ανά Διοικητική Περιφέρεια-Νομό και ανά Θεματικό Πεδίο-

Θεματική Ενότητα, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του Αναλυτικού Τεύχους.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4033/26-07-2001 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με τις εξής πρόσθετες εξειδικεύσεις:

α)   Η ελάχιστη διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 150 ώρες και η μέγιστη 400 ώρες.

β)            Απαραίτητη είναι η ενσωμάτωση εκπαιδευτικής ενότητας 15 ωρών, που να αφορά τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, καθώς και εκπαιδευτικής ενότητας 10 ωρών, που να αφορά βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας και θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου των σχετικών συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων δραχμών (35.000.000.000) ή εκατόν δύο εκατομμυρίων εφτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακόσιων ευρώ και δέκα λεπτών (102.714.600,1 €). Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000.

Διαδικασία

α)            Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98)

β)   Οι συμβάσεις συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 8 §2 του Π.Δ. 346/98 και το άρθρο 24 §2 του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96)

3.      Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Όπου επιβάλλεται από τη φύση των ζητούμενων υπηρεσιών.

4.      Επαγγελματικά προσόντα

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να δηλώσουν:

§         το ονοματεπώνυμο καθώς και τα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα του επιστημονικού υπευθύνου κάθε πρότασης

§         Για το σύνολο της σύμβασης και κατά την σύνταξη αυτής το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου του αναδόχου φορέα.

5.      Μερική υποβολή

Οι προσφορές πρέπει να αφορούν μέρος μόνο του προκηρυχθέντος έργου, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 105127/8-1-2001/ΦΕΚ 5Β’ /9-1-2001 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο συνολικός αριθμός καταρτιζομένων, που προτείνεται σε μια προσφορά, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της δυναμικότητας των δομών του αναδόχου σε θέσεις κατάρτισης, όπως αυτή έχει πιστοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ)

6.      Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

7.      Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών

Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2003.

8.      Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της Διακήρυξης από την

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Πειραιώς 40, 101 82 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 703

Τηλέφωνο: + 30 1 5295229, 5295230, 5295403  FAX + 30 1 5235282

β)   Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.labor-ministry.gr/

γ)            Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για χορήγηση της αναλυτικής προκήρυξης του έργου είναι η 09/10/2001.

9.      Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

α)    Η προθεσμία υποβολής προσφορών εκπνέει την 15/10/2001.

β)    Οι προσφορές πρωτοκολλούνται στο γενικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέχρι την 15/10/2001 και ώρα 14:30 μ.μ..

Σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται.

γ)    Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.

δ)          Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10.  Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

α)   Στην αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παραστεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος των υποψηφίων αναδόχων ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.

β)   Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει κατά την 18/10/2001 και ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα Σαμαράκη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πειραιώς 40 - Αθήνα.

11.  Εγγυήσεις συμμετοχής

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί εγγυητική επιστολή ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ή εκατόν σαράντα έξη ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτών (146,76 €) για κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να έχει ισχύ εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12.  Τρόπος χρηματοδότησης του έργου

Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

13.  Νομική μορφή των διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο Νομικά Πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 105127/8-1-2001 (ΦΕΚ 5/Β’ /9-1-2001) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

14.  Πληροφοριακά στοιχεία των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 24 του Π.Δ 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98) και να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι νόμιμης ισχύος.

Επιπλέον η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω:

-         «Βεβαίωση Οριστικής Πιστοποίησης» ή «Βεβαίωση Προσωρινής Πιστοποίησης», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 8.4. του άρθρου 6, της υπ’αριθμ. 105127/8.1.2001 (Φ.Ε.Κ. 5/Β’/9.1.2001) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, όμως, απαιτείται η προσκόμιση «Βεβαίωσης Οριστικής Πιστοποίησης». Όσοι υποψήφιοι ανάδοχοι κατέχουν «Βεβαίωση Προσωρινής Πιστοποίησης», θα πρέπει να προσκομίσουν «Βεβαίωση Οριστικής Πιστοποίησης» το αργότερο μέχρι 07/01/2002, επί ποινή αποκλεισμού από τον διαγωνισμό.

-         Ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών λειτουργίας του Κ.Ε.Κ. εφόσον υπάρχουν, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα της τρέχουσας χρήσης.

15.  Ισχύς των προσφορών

Τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

16.  Κριτήρια ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά ανά προκηρυχθέν πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

17.  Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Οι δικαιούχοι φορείς υπόκεινται βάσει του άρθρου 24 του Ν.2639/98 (ΦΕΚ 205/Α/2-9-98) στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται σε ποσοστό 0,20% επί του αιτούμενου συνολικού ποσού ανά πρόταση και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών ή εκατόν σαράντα έξη ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτά (146,76 €) ανά πρόταση.

18.  Ημερομηνία δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην ΕΕΕΚ

Δεν έγινε δημοσίευση

19.  Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 21/08/2001.

20.  Σύμβαση ανάθεσης

Οι συμβάσεις ανάθεσης συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την υποβληθείσα προσφορά, την Εγκριτική Απόφαση του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 394/96.

21.  Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλ. +30 1 5295229-30 (κος Μπράτης).