Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 10/2009 - 02/2012

Στην παρούσα φάση, το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων έχει ήδη υλοποιηθεί αλλά διατίθεται ένας μικρός αριθμός προγραμμάτων, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν στην Βόρεια Ελλάδα. 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η κατάρτηση στα Τεχνικά Έργα :

 • Περιλαμβάνει 317 ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν σχέση με τα κατασκευαστικά – τεχνικά έργα και επαγγέλματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των επιχειρήσεων με την ανάπτυξη ενός φάσματος "κομβικών δεξιοτήτων". 
 • Προϋποθέτει την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις και τη σύνδεση της κατάρτισης με υποχρεωτική απασχόληση. Αυτή πραγματοποιείται με την τοποθέτηση, εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του προγράμματος, του 30% των καταρτισθέντων τουλάχιστον για 2-3 μήνες σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, με απολαβές τουλάχιστον 60 ημερομισθίων. 
 • Στοχεύει στη δυναμική προσαρμογή και στη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων - δεξιοτήτων και δυνατοτήτων απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω ενεργειών γενικής επαγγελματικής κατάρτισης, στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας.  
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 7.000 ατόμων συνολικά. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 • Η μείωση της ανεργίας και η βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση όλων, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων. 
 • Η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training). 
 • Η ανάδειξη της σημασίας της πρακτικής άσκησης με την τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε κατάλληλες θέσεις πρακτικής άσκησης, με στόχο τη μεγιστοποίηση του ποσοστού της μετέπειτα απασχόλησής τους από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.
 • Η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Άμεσα ωφελούμενοι/ες της ενέργειας είναι οι άνεργοι/ες και ιδιαίτερα :

 • Νέοι/ες 
 • Γυναίκες 
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες 
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Στους ωφελούμενους μπορούν να ενταχθούν :

 • πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) με κριτήριο
  • το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
  • τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται ως εξής:  

 • στις περιφέρειες του Στόχου 1 "Σύγκλιση", όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • στις περιφέρειες του Στόχου 2 "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί: 

 • στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός: 39.500.000 €. Αριθμός ωφελουμένων: 3.086 άτομα.  
 • στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία). Συνολικός προϋπολογισμός: 46.100.000 €. Αριθμός ωφελουμένων: 3.601 άτομα.
 • στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός: 4.000.000 €. Αριθμός ωφελουμένων: 313 άτομα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά και τα τεχνικά έργα. Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων:

■ εγκαταστάτες ■ ηλεκτρολόγοι ■ ηλεκτρονικοί ■ προγραμματιστές Η/Υ ■ περιβαλλοντολόγοι ■ στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων ■ διοίκηση & οικονομική διαχείριση για μεσαία στελέχη ■ διαχείριση κρίσεων ■ management ■ διαχείριση τεχνικών έργων ■ επικοινωνία δεδομένων με δίκτυα ■ οργάνωση ■ διοίκηση επιχειρήσεων ■ μηχανικοί λογισμικού ■ μηχανικοί διαφόρων κλάδων ■ διοικητικό προσωπικό ■ μηχανικοί και εφαρμοστές οχημάτων ■ μηχανοργάνωση ■ μηχανογραφημένη λογιστική ■ μηχανογράφηση ■ αναλυτές συστημάτων ■ εγκαταστάτες ■ συντηρητές Η/Υ ■ ελεγκτές παραγωγής διαφόρων κλάδων ■ μηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισμού ■ σχεδιαστές με τη βοήθεια Η/Υ ■ σχεδιαστές διαφόρων κλάδων ■ υπάλληλοι γραφείου ■ ελαιοχρωματιστές ■ επισκευαστές ■ εφαρμοστές πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου ■ ηλεκτροσυγκολλητές ■ λατόμοι ■ λεβητοποιοί ■ μαρμαροτεχνίτες ■ μεταλλουργοί ■ μηχανοτεχνίτες ■ ξυλουργοί ■ πρεσαδόροι ■ σιδηρουργοί ■ σκυροκονιαστές ■ σωληνουργοί ■ ειδικοί τεχνολογίας συγκολλήσεων laser ■ τορναδόροι ■ υδραυλικοί ■ φλογοχειριστές ■ χύτες μετάλλου ■ ψυκτικοί.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης θα κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται 

 • πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και 
 • υποχρέωση πρόσληψης 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 2-3 μήνες και τουλάχιστον 60 ημερομίσθια μέσα σε διάστημα 30 εργασίμων ημερών από το τέλος του προγράμματος.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 άτομα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης. Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων καθώς και οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής, όπου αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για την τελική επιλογή.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον ΟΑ.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.)

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά Τύπο και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ