Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 18.12.2003 - 31.12.2008

Στόχος ενέργειας
Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και αποσκοπεί στην κατάρτιση ή / και επανακατάρτιση 23.000 ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους σε ειδικότητες και εκπαιδευτικά αντικείμενα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκάστοτε τοπικής αγοράς εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανέργων.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της ενέργειας ανέρχεται σε 100.000.000 €.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και συνδέονται με Επαγγέλματα που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία:

 • Επαγγέλματα υγείας & πρόνοιας
 • Επαγγέλματα οικονομίας & διοίκησης
 • Επαγγέλματα πληροφορικής
 • Επαγγέλματα τουριστικά & παροχής υπηρεσιών
 • Αγροτικά επαγγέλματα
 • Επαγγέλματα τεχνικά & μεταφορών

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτιση
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 150 ώρες μέχρι και 400 ώρες, ενώ η πρακτική άσκηση θα πρέπει να καλύπτει από 30 – 70% του συνόλου των ωρών κατάρτισης παρέχοντας στους καταρτιζόμενους δυνατότητα εξοικείωσης και προσαρμογής στους πραγματικούς όρους και τις συνθήκες άσκησης του αντικειμένου κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελουμένων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν Άνδρες και Γυναίκες από 18 ετών και άνω

 • Άνεργοι Νέοι / ες
 • Άνεργοι Ενήλικες
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Γυναίκες (σε ποσοστό 60% του συνολικού αριθμού ωφελουμένων ανέργων)
 • Άνεργοι μεγάλης ηλικίας (45-64) ετών
 • Άτομα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων

Παροχές και επιχορηγήσεις
Καταρτιζόμενοι άνεργοι όλων των κατηγοριών δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,52 € μικτό ανά ώρα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το δικαίωμα λήψης ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Το επίδομα καταβάλλεται το αργότερο με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης.

Καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο εκάστοτε φορέας υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) υποχρεούται να ασφαλίζει τους καταρτιζόμενους για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ι.Κ.Α.

Ειδικά, οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων πληθυσμού δικαιούνται επίδομα που ανέρχεται στα 4,99 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Επισημαίνεται ότι στους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους, ενώ το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη επιδόματος ανεργίας
 • Έκδοση Δελτίου Ανεργίας 
 • Συμμετοχή στη διαδικασία Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης
 • Αναστολή της επιδότησής τους από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας

Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης 

Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν άμεσα να απευθύνονται :

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των προγραμμάτων

Ακολουθούν :

Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης  

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ