Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΣΤΟΧΟΣ

Η επαγγελματική κατάρτιση συμβάλλει στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και στις νέες τεχνολογίες.

Κεντρικός στόχος της είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των προσόντων και ικανοτήτων τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Η επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τους ακόλουθους τύπους Ενεργειών :

 • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αποτελεί μία διαρκή διαδικασία, που έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι οι γνώσεις και δεξιότητες του ατόμου προσαρμόζονται συνεχώς και ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της θέσης εργασίας του ή και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

 • ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η κατάρτιση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπληρώνουν εκείνες της αρχικής εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που είναι ανεπαρκείς.

 • ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αποτελεί η κατάρτιση για συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο κατά την οποία κυρίαρχη θέση κατέχει ο συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε αίθουσα διδασκαλίας, με την εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης (on the job training), εντάσσοντας τον καταρτιζόμενο σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης του.

 • ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η κατάρτιση κατά την οποία οι καταρτιζόμενοι μελετούν κατ΄ ιδίαν ένα κατάλληλα διαμορφωμένο διδακτικό υλικό (έντυπο ή / και οπτικοακουστικό ή / και ηλεκτρονικό υλικό), που συνοδεύεται από έναν οδηγό σπουδών. Ταυτόχρονα υποστηρίζονται από εκπαιδευτή-σύμβουλο, ο οποίος επικοινωνεί τακτικά μαζί τους, αξιολογεί τις εργασίες τους και τους συναντά σε ορισμένα προγραμματισμένα σεμινάρια όπου επιλύονται απορίες και διενεργούνται βιωματικές ασκήσεις.

Στο βαθμό που, για λόγους λειτουργικότητας ενός προγράμματος εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης απαιτείται συχνότερη πρόσωπο με πρόσωπο επαφή εκπαιδευτή- εκπαιδευομένων, τότε πρόκειται για μικτή μέθοδο κατάρτισης.

 • ΤΗΛΕ−ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η ειδική κατηγορία της εξ αποστάσεως κατάρτισης κατά την οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα, τόσο για την ανάπτυξη των μαθημάτων (ηλεκτρονικά μαθήματα με πολλαπλά μέσα (κείμενο, ήχο, εικόνες, video) και του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού (ηλεκτρονικά βιβλία και πολυμεσικές εφαρμογές δομημένης ηλεκτρονικής καθοδήγησης) και λογισμικού (λογισμικό εξάσκησης και εμπέδωσης, προσομοιώσεων, αυτοαξιολόγησης και λοιπά), όσο η διάθεσή τους (π.χ. μέσω του παγκοσμίου ιστού) και η τυχόν επικοινωνία και συνεργασία με τους επιμορφωτές ή και τους άλλους καταρτιζομένους.

Ο όρος τηλε−κατάρτιση συμπεριλαμβάνει:

 • την εξ’ αποστάσεως κατάρτιση σε εξατομικευμένο ρυθμό, κατά την οποία διατίθεται στον καταρτιζόμενο κατάλληλα σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και εκπαιδευτικό λογισμικό χωρίς την υποχρεωτική επικοινωνία με επιμορφωτές ή και άλλους καταρτιζόμενους
 • την ασύγχρονη τηλε−κατάρτιση, κατά την οποία η επικοινωνία και η συνεργασία με τους επιμορφωτές ή και τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους επιτυγχάνεται μέσω ασύγχρονων μέσων επικοινωνίας (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα βήματα συζητήσεων κλπ.) και
 • τη σύγχρονη τηλε−κατάρτιση, κατά την οποία η διεξαγωγή της κατάρτισης στηρίζεται στη χρήση των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και «εικονικών» ηλεκτρονικών τάξεων, επιτρέποντας ώστε ο επιμορφωτής και οι καταρτιζόμενοι να βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους ή και τόπους αλλά στον ίδιο χρόνο. 
 • ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (BLENDED LEARNING)

Είναι το μοντέλο κατάρτισης κατά το οποίο συνδυάζονται παραδοσιακές μορφές κατάρτισης (κατάρτιση στηριζόμενη σε διδασκαλία μέσω διαλέξεων, εξάσκηση μέσω πρακτικών εφαρμογών και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους εργασίας, χρήση μοντέλων εικονικών εργαστηρίων και συστημάτων προσομοίωσης) με μοντέλα ασύγχρονης, σύγχρονης ή εξατομικευμένης τηλε−κατάρτισης.

 • ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η κατάρτιση που πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με τις ανάγκες αναδιάρθρωσης – αναβάθμισης της λειτουργίας και των προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αφορά σε προγράμματα γενικής κατάρτισης ανέργων στα οποία προβλέπεται και η τοποθέτηση των καταρτισθέντων σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ