Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 09/2011 - 03/2013

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η κατάρτιση στα πράσινα επαγγέλματα:

 • Περιλαμβάνει ενέργειες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εστιασμένες σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που ενσωματώνουν τη διάσταση της αειφόρου περιβαλλοντικής ανάπτυξης, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό εξειδίκευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την απασχόληση σε «πράσινες θέσεις εργασίας».
 • Προϋποθέτει τη σύνδεση της κατάρτισης με πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε επιχειρήσεις και υποχρεωτική απασχόληση του 30% των καταρτισθέντων για 3 μήνες τουλάχιστον σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης, με απολαβές τουλάχιστον 70 ημερομισθίων.
 • Στοχεύει στην παροχή των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ένταξη και παραμονή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 7.500 ατόμων συνολικά. 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων στο πλαίσιο των πολιτικών της Ε.Ε. για την προαγωγή της περιβαλλοντικής αειφορίας και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. 
 • Η υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης σε επαγγέλματα της "πράσινης οικονομίας" που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων ή στην παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, συμβάλλοντας: 
  • στη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ποιότητάς του 
  • στην προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
  • στον περιορισμό κατανάλωσης νερού, ενέργειας και υλικών 
  • στην ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και την απομάκρυνση των αποβλήτων
  • στη μείωση της χρήσης του άνθρακα στην οικονομία
 • Η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης (on the job training experience). 
 • Η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων σε συνδυασμό με τη δυναμική προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, η οποία συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση της κοινωνικής θέσης και του βιοτικού επιπέδου των ανέργων. 
 • Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με έμφαση στην ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων. 
 • Η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης, με τη συμμετοχή ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Νέοι/ες
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι:

 • Πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο
  • το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους
  • τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του  Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται ως εξής: 

 • στις περιφέρειες του Στόχου 1 "Σύγκλιση", όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • στις περιφέρειες του Στόχου 2 "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί:

 • στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης, (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός: 52.300.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 4.147 άτομα
 • στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία). Συνολικός προϋπολογισμός: 38.400.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 3.047 άτομα
 • στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Στερεά Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο). Συνολικός προϋπολογισμός :3.900.000 €, αριθμός ωφελουμένων: 306 άτομα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα αντικείμενα κατάρτισης αναφέρονται σε ειδικότητες σχετικές με τα θέματα της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα λεγόμενα "πράσινα επαγγέλματα".

Ακολουθεί ενδεικτική παράθεση επαγγελματικών ειδικοτήτων: 

Α) Στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δάση, μεταλλεία) συμπεριλαμβάνονται:

 • Βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισσοκομία 
 • Αειφορική αλιεία καθώς και αειφορική διαχείριση δασών
 • Σχεδιασμένη αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων
 • Διαχείριση της βιοποικιλότητας και δράσεις για την αποκατάσταση της
 • Διαχείριση τόπου, αστικού και περιαστικού πράσινου, αγροκτημάτων πόλης κ.λ.π.
 • Ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Β) Στο δευτερογενή τομέα (βιομηχανία, κατασκευές) συμπεριλαμβάνονται:Διατροφή με οικολογικά ή βιολογικά προϊόντα

 • Παραδοσιακά προϊόντα χειροτεχνίας, όπως υφαντά, πήλινα κ.α.
 • Είδη ένδυσης και υπόδησης με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Κλάδοι που δημιουργούν φιλικές προς το περιβάλλον  οικιακές συσκευές
 • Κλάδοι κατασκευής βιοκλιματικών & φιλικών με το περιβάλλον οικιών & οικολογικών κτιρίων
 • Αειφορική παραγωγή ενέργειας
 • Παραγωγή προϊόντων συσκευασίας, εύκολα ανακυκλούμενα ή αποσυντιθέμενα, από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον
 • Βιομηχανικές επεξεργασίες λυμάτων, αποβλήτων
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων
 • Βιομηχανική εφαρμογή τεχνολογιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Γ) Στον τριτογενή τομέα (εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες, τουρισμός, μεταφορές) συμπεριλαμβάνονται:

 • Εμπόριο πράσινων προϊόντων
 • Πράσινες μεταφορές, που λειτουργούν σαν διαμεσολαβητικές δράσεις μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης
 • Οικοτουρισμός
 • Δραστηριότητες οικοξενάγησης, δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες σε προστατευόμενη περιοχή.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 400 έως 800 ώρες, όπου πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, συμπεριλαμβάνεται:

πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης και βρίσκονται  στον ίδιο ή σε διαφορετικό νομό εντός της ίδιας διοικητικής περιφέρειας

■ παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε καταρτιζόμενο μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

υποχρέωση πρόσληψης 30% τουλάχιστον των καταρτισθέντων από τις επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης (εντός του νομού εφαρμογής της πρακτικής άσκησης) σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο κατάρτισης για τουλάχιστον 3 μήνες και τουλάχιστον 70 ημερομίσθια μέσα σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από το πέρας του προγράμματος.

Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι τουλάχιστον 10 και δεν υπερβαίνει τα 25 άτομα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,85 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.  

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 5,35 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

Πέραν του εκπαιδευτικού επιδόματος καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές και εφόσον η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες. Επίσης, καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης των καταρτιζομένων στους χώρους πρακτικής άσκησης, οι δαπάνες διατροφής και η διαμονή, εφόσον η πρακτική άσκηση υλοποιηθεί σε άλλο νομό, καθώς και όπου αυτό απαιτείται από το ΕΣΔΕΚ.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης για την τελική επιλογή.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας.
 • Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα ΚΕΚ)

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά Τύπο και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ