Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Οι Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αποτελούν συνδυασμό δύο κατηγοριών Ενεργειών και συμπεριλαμβάνουν Ενέργειες Κατάρτισης, οι οποίες αποτελούνται από ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση καθώς και από Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Απευθύνονται σε άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό καθώς επίσης και σε άτομα τα οποία, λόγω ειδικών συνθηκών, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες παρέχονται μέσω των Κέντρων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ