Αναλυτική αναζήτηση στα έργα1972 1983  

Το 1969 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να επανεξετάζει την αποστολή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και υπέβαλε πρόταση για την πρώτη μεταρρύθμισή του, η οποία τέθηκε σε ισχύ από το 1972. Στόχος της μεταρρύθμισης ήταν η επέκταση και ενδυνάμωση του Ταμείου, ως εργαλείου με μεγαλύτερη επάρκεια και ευελιξία στη διαχείριση των πόρων.

Το νέο Ταμείο απέκτησε ουσιαστικά περισσότερους πόρους και κατά τα επόμενα δύο χρόνια ο συνολικός προϋπολογισμός του ξεπέρασε σημαντικά το απόθεμα των 12 προηγουμένων ετών. Για πρώτη φορά το ΕΚΤ στράφηκε προς στον ιδιωτικό τομέα με πιλοτικά προγράμματα για την προώθηση της καινοτομίας στην κατάρτιση.

Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων του Ταμείου, περίπου το 90%, διατέθηκε για ενέργειες που αφορούσαν στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε μέτρα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης και επανενσωμάτωσης ορισμένων κατηγοριών του πληθυσμού, όπως: 

 • Άτομα που εγκατέλειψαν τη γεωργία 
 • Εργαζόμενοι στον υφαντουργικό τομέα, οι οποίοι αναγκάσθηκαν ν΄ αλλάξουν οικονομική δραστηριότητα 
 • Διακινούμενοι εργαζόμενοι 
 • Άτομα που προέρχονταν από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες 
 • Άνεργοι ή νέοι κάτω των 25 ετών που αναζητούσαν απασχόληση 
 • Γυναίκες και ηλικιωμένοι εργαζόμενοι

Επίσης, οι δράσεις του ΕΚΤ εστιάστηκαν κυρίως σε τομείς, όπως:

 • Σε περιοχές με καθυστερημένη ανάπτυξη ή σε εκείνες όπου η οικονομική δραστηριότητα είχε αρχίσει να μειώνεται
 • Σε επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην προσαρμογή στις εξελίξεις της τεχνολογίας

Στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ της πρώτης και δεύτερης μεταρρύθμισης, το 1977, διευρύνθηκαν οι επιλέξιμες κατηγορίες ωφελουμένων και συμπεριέλαβαν:

 • Εργαζόμενους μετανάστες και τις οικογένειές τους
 • Άνεργες γυναίκες άνω των 25 ετών, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μετά από μεγάλο διάστημα εξόδου από αυτήν
 • Νέους άνεργους κάτω των 25 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα που ήθελαν να ενταχθούν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας

Κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων που προηγήθηκαν, οι αλλεπάλληλες μεταβολές στις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του ΕΚΤ συνδέθηκαν και με τη σταδιακή αύξηση – διεύρυνση - "των μελών" της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Πρώτη Διεύρυνση
Το 1973 ■ η Αγγλία ■ η Ιρλανδία και ■ η Δανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα χρόνο αργότερα υιοθετήθηκε από την Επιτροπή το Πρόγραμμα Δράσης για την κοινωνική πολιτική και στη συνέχεια το 1975 δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δεύτερη Διεύρυνση
Την 1 Ιανουαρίου 1981 με την ένταξη της Ελλάδος ως δέκατο ισότιμο μέλος στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια πραγματοποιείται η πρώτη μεσογειακή διεύρυνση της Κοινότητας.

Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη είχαν ξεκινήσει

 • με την αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τον Ιούνιο 1975, και ολοκληρώθηκαν
 • με την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης στις 28 Μαΐου 1979 στην Αθήνα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ