Αναλυτική αναζήτηση στα έργα1984 - 1988 

Η επόμενη σημαντική μεταρρύθμιση του Ταμείου πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εξαιτίας της υψηλής ανεργίας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 
Το 1978 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανε έκκληση για περισσότερες δράσεις από το ΕΚΤ με αποτέλεσμα την αύξηση των πόρων του ταμείου για την υποστήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης και της κινητικότητας των εργαζομένων.

Η μεταρρύθμιση του 1982 πραγματοποιήθηκε σαν μέτρο ενάντια στην αυξανόμενη ανεργία, ιδιαίτερα των νέων.

Το 1982, τα προγράμματα για νέους κάλυψαν το 44% των δικαιούχων του ΕΚΤ ενώ τα κράτη μέλη προχώρησαν στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων κατάρτισης με στόχο την απασχόληση.

Επίσης, κατά τη δεκαετία του 1980 η αύξηση των πόρων και του αριθμού των αιτήσεων πληρωμών άρχισε να καταπονεί τις δυνατότητες της Επιτροπής, ενώ εντοπίσθηκε η ανάγκη για αποκεντρωμένη διαχείριση του Ταμείου μέσω ενός ολοκληρωμένου προγραμματισμού.

Με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986), που απετέλεσε την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση των ιδρυτικών Συνθηκών (1957) της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ), τέθηκε σε εφαρμογή μια κοινωνική πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις από την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη και να μειώσει τις αποκλίσεις του επιπέδου ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο υιοθετήθηκαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα οποία ξεκίνησαν το 1986 για να προστατεύσουν τις μεσογειακές περιφέρειες της Κοινότητας, των χωρών Γαλλίας, Ιταλίας και Ελλάδας εν όψει της τρίτης διεύρυνσης, που πραγματοποιήθηκε με την είσοδο δύο νέων κρατών μελών ■ της Ισπανίας και ■ της Πορτογαλίας.

"Τα Μ.Ο.Π. έφεραν στο επίκεντρο της Ε.Κ. την ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή"1.
 
Τα προγράμματα αυτά περιελάμβαναν βοήθεια για την

  • βιομηχανική και αγροτική αναπροσαρμογή μέσω του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και Γεωργικού Ταμείου καθώς και
  • για την υποστήριξη των ανθρώπινων πόρων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματισμού

1 (Πηγή: Τριμηνιαία Πολιτική & Οικονομική Επιθεώρηση, 09/2006, 25 χρόνια εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου – Γ. Παπαδημητρίου)  


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ