Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΟΤΥΠΩΝ

Δεδομένου ότι όλα τα Έργα που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ., πρέπει να ακολουθούνται οι διατάξεις του Κανονισμού Δημοσιότητας των δράσεων 1159/2000 και οι αναλυτικές οδηγίες που περιγράφονται στους Οδηγούς Δημοσιότητας των επιμέρους Έργων που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής.

Κατόπιν τούτου, σε κάθε δημοσίευση, καταχώρηση, ανακοίνωση ή έκδοση πληροφοριακού – ενημερωτικού υλικού είναι υποχρεωτική η αναφορά (μνεία) όλων των Φορέων Χρηματοδότησης, συνοδευόμενη από τους λογότυπους που αντιστοιχούν σε κάθε Φορέα.

Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται :

  • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, με απεικόνιση του αντίστοιχου λογοτύπου
  • Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση" ή / και "Κοινωνία της Πληροφορίας", (ανάλογα με το Ε.Π. που εντάσσεται το προβαλλόμενο έργο ή/και υποέργο), με απεικόνιση του αντίστοιχου λογοτύπου
  • Η Συγχρηματοδότηση της εκάστοτε υλοποιούμενης Ενέργειας από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - , (όπως ακριβώς αναφέρεται στους Οδηγούς Δημοσιότητας), με την απεικόνιση της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής σημαίας.

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ