Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Το Προφίλ της ΕΥΕ

Στο πλαίσιο της τέταρτης προγραμματικής περιόδου 2007-2013, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) έχει αναλάβει αρμοδιότητες αφενός για την υλοποίηση πράξεων και αφετέρου για τον σχεδιασμό, συντονισμό και εφαρμογή δράσεων στον τομέα προστασίας του καταναλωτή που εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α.

Οι αρμοδιότητες υλοποίησης αφορούν σε δράσεις του ΕΚΤ που συμβάλλουν:

 • στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
 • στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και
 • στις δράσεις απασχόλησης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)

και εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

 • Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και
 • Ε.Π. "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"

Οι αρμοδιότητες αναφορικά με τον σχεδιασμό και συντονισμό των πολιτικών εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στον τομέα προστασίας του καταναλωτή εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα:

 • Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση" και
 • Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ".

 

Οι αρμοδιότητες των Μονάδων

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της και παρατίθενται συνοπτικά ως εξής:

Μονάδα Α: Υλοποίηση ενεργειών κατάρτισης ανέργων σε διάφορους κλάδους της οικονομίας του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013" και ενεργειών ενίσχυσης της απασχόλησης του Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

 1. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» καθώς και άλλες ΕΥΔ για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών των Ε.Π. σύμφωνα με τους ειδικούς Στόχους και την εξειδίκευση πράξεων στους Άξονες προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 2. Προβαίνει σε προκηρύξεις έργων προς τους υποψηφίους αναδόχους των πράξεων που της ανατίθενται από το ΕΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ένταξης, εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δημοσιότητα τους.
 3. Οργανώνει την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή των προτάσεων καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης.
 4. Εκπονεί συστήματα και οδηγούς διαχείρισης των προκηρυσσόμενων ενεργειών/ πράξεων, διασφαλίζοντας η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 5. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των προκηρυχθέντων έργων, και των εγκριτικών αποφάσεων των ενεργειών υλοποίησης από τους Αναδόχους Φορείς.
 6. Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των υποέργων, προβαίνοντας στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων (έργων/υποέργων) των αναδόχων φορέων, μέσω διοικητικών ελέγχων των στοιχείων ή/και επιτόπιων ελέγχων όπου αυτό απαιτείται.
 7. Συνεργάζεται με την Μονάδα Ελέγχου (Γ’) παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.
 8. Υποβάλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλα τα απαιτούμενα στοιχεία παρακολούθησης των έργων και υποέργων, για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ «Εργόραμα».
 9. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιούμενων από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των Ε.Π., τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.

Μονάδα Β1’: Υλοποίηση Παρεμβάσεων υπέρ Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων και δράσεων με τη συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

 1. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και άλλες ΕΥΔ που τις αναθέτουν ενέργειες Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων και δράσεων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), τηρώντας τις προδιαγραφές ή εξειδικεύσεις των ΕΠ.
 2. Προβαίνει στην προκήρυξη πράξεων που της ανατίθενται, εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δημοσιότητα τους και οργανώνει την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή των προτάσεων, σχετικά με τους στόχους και τη φύση των ενεργειών.
 3. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης.
 4. Εκπονεί συστήματα και οδηγούς διαχείρισης των προκηρυσσόμενων ενεργειών/ πράξεων για τα οποία διασφαλίζεται η συμβατότητά τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 5. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των προκηρυχθέντων έργων, των εγκριτικών αποφάσεων των ενεργειών υλοποίησης από τους Αναδόχους Φορείς.
 6. Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των υποέργων, προβαίνοντας στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων (έργων/υποέργων) των αναδόχων φορέων, μέσω διοικητικών ελέγχων των στοιχείων ή/και επιτόπιων ελέγχων όπου αυτό απαιτείται.
 7. Συνεργάζεται με την Μονάδα Ελέγχου (Γ’) παρέχοντας όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.
 8. Υποβάλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλα τα απαιτούμενα στοιχεία παρακολούθησης των έργων και υποέργων, για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ «Εργόραμα».
 9. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιούμενων από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των Ε.Π., τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.

 

Μονάδα Β2’: "Εφαρμογή δράσεων στον τομέα Προστασίας του Καταναλωτή" των Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση" &"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ" 

 1. Προγραμματίζει συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία και ωρίμανση των έργων / δράσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή, των οποίων έχει αποφασισθεί να προωθηθεί η υλοποίηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων "Διοικητική Μεταρρύθμιση" και "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ" αντίστοιχα και σύμφωνα και με το ισχύον κατά περίπτωση κανονιστικό πλαίσιο.
 2. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και μεριμνά για την ένταξη πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα "Διοικητική Μεταρρύθμιση" και "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ" των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αντίστοιχα στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή, Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης των πράξεων αυτών στα οικεία Επιχειρησιακά Προγράμματα.
 3. Για τις δράσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή:

  α) μεριμνά για το σχεδιασμό των δράσεων και την προετοιμασία του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής τους, σε συνεργασία με την Μονάδα (Α) Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης  της "Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή" και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

  β) συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ» για την έγκριση του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής των δράσεων και ιδίως των αναλυτικών κριτηρίων επιλογής και ένταξης των πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

  γ) Μεριμνά για την ετοιμασία των αποφάσεων ένταξης των πράξεων και την προώθηση τους στην Διαχειριστική Αρχή για την έκδοση τους.

 4. Στις περιπτώσεις που το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι Δικαιούχος πράξεων στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ασκεί τις σχετικές αρμοδιότητες. Ειδικότερα για τις πράξεις αυτές μεριμνά ιδίως για:

  α) Την παρακολούθηση της εξασφάλισης των πιστώσεων για την χρηματοδότηση των πράξεων

  β) Την ανάθεση σε τρίτους της υλοποίησης πράξεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες (σύνταξη προκηρύξεων, διενέργεια διαγωνισμών, σύναψη συμβάσεων κλπ)

  γ) Την διοίκηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων

  δ) Την πιστοποίηση και την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου των πράξεων

  ε) Την εξασφάλιση της διενέργειας των πληρωμών προς τους αναδόχους των πράξεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  στ) Την παρακολούθηση της τήρησης επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με την πράξη.

  ζ) Την παροχή προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές όλων των απαραιτήτων πληροφοριών που ζητούνται για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων.

  η) Την ενημέρωση και τήρηση των απαραίτητων ηλεκτρονικών αρχείων και τη διασφάλιση της συμβατότητας των πληροφοριών με το ΟΠΣ στο ΕΣΠΑ.

 5. Υποστηρίζει και συντονίζει τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που συνδέονται με την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

 6. Παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία, την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων/δράσεων που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας φορείς στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προώθηση τους.

 7. Μετά από σχετική ενημέρωση της Μονάδας (Α) Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Παρακολούθησης  της "Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στους τομείς του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή" παρακολουθεί την υλοποίηση έργων/δράσεων στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή που εκτελούνται από άλλους φορείς, στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και μεριμνά για την διενέργεια όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την προώθηση τους.

 8. Παρέχει στη Μονάδα Γ’ τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

 9. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων/παρατυπιών ενημερώνει την Μονάδα Γ’ για τη διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου.

 10. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιούμενων από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των Ε.Π., τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.

Μονάδα Γ’: Ελέγχου

Μεριμνά για την διενέργεια των ελέγχων και ειδικότερα:

 1. Προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υποέργων και πριν την αποπληρωμή τους, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στην έδρα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων ενεργειών, για την επιβεβαίωση:
  • α. της πραγματικής υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών,
  • β. της αξιοπιστίας και ακρίβειας των πληροφοριών που δηλώνονται από τους αναδόχους
  • γ. την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος από την εγκριτική απόφαση και τη σύμβαση
  • δ. την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις
 2. Διενεργεί έκτακτους επιτόπιους ελέγχους, εφόσον υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις παρατυπιών, είτε με αντιπροσωπευτικό δείγμα, βάσει τεκμηριωμένης μεθόδου δειγματοληψίας, όπως π.χ. σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ενεργειών καθώς και μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων ενεργειών.
 3. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αναδόχων, ως προς επί μέρους συστάσεις που τους έχουν τεθεί:
  • έχοντας τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με τα πορίσματα των εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες συντάσσονται μετά από κάθε έλεγχο και κοινοποιούνται στους Αναδόχους Φορείς, στις Μονάδες Α΄, B.1΄ & Β.2΄ της Ειδικής Υπηρεσίας και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης.
  • λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης καθώς και τις προκύπτουσες δημοσιονομικές επιπτώσεις, τηρώντας
   • α) τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 190622/16-12-2005 (ΦΕΚ 1850/Β/16-12-2005) για την «Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ε.Ε. στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», όπως ισχύει κάθε φορά. καθώς και
   • β) τις διατάξεις της ΚΥΑ 9.8158/οικ.3.1491/ 12.06.2009 (ΦΕΚ 1206/τ.Β/19.06.2009) αναφορικά με το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
 4. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη των αναδόχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
 5. Τηρεί αρχείο των διενεργουμένων επιτόπιων ελέγχων, όπου για κάθε έλεγχο αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, η ημερομηνία και το αποτέλεσμα της ελέγχου, και τα μέτρα που λήφθηκαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών.

Μονάδα Δ’: Οργάνωσης και Πληροφορικής
 1. Παρέχει οριζόντια υποστήριξη στις υπόλοιπες οργανωτικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας, με την ανάπτυξη οργανωτικών εργαλείων και μεθόδων και υποστηρίζει τις άλλες Μονάδες με την ανάπτυξη, εφαρμογή και εκπαίδευση του προσωπικού σε πληροφορικά συστήματα.
 2. Αναπτύσσει ή/και επιλέγει τα κατάλληλα μηχανογραφικά συστήματα για την αξιολόγηση, την έγκριση και την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων των αναδόχων φορέων.
 3. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας.
 4. Διενεργεί τις απαιτούμενες δράσεις για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που υλοποιεί στα πλαίσια των Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και των άλλων ΕΠ. έργα των οποίων υλοποιεί σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), καθώς και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 5. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και των άλλων νομοθετικών πράξεων αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής και παρέχει νομική υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας.
 6. Προβαίνει στη λογιστική παρακολούθηση του οικονομικού αντικείμενου των υλοποιούμενων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.
 7. Χειρίζεται τα θέματα προσωπικού και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά, και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού.
 8. Οργανώνει και τηρεί το γενικό αρχείο της Ειδικής Υπηρεσίας, τηρεί το πρωτόκολλο και έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων.
 9. Είναι αρμόδια για την επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων που εκδίδει η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ καθώς και αντιγράφων εκ των λοιπών πρωτοτύπων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο της.

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ