Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 09.2006 - 31.12.2008 

Γενικά στοιχεία
Το έργο περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης προπαρασκευαστικών ενεργειών προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές ένταξης στην αγορά εργασίας και ενσωμάτωσης στο κοινωνικό σύνολο.

Απευθύνεται σε 6.600 άνεργους Άνδρες και Γυναίκες από 16 ετών και άνω, οι οποίοι προέρχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες :  

 • παλιννοστούντες,  
 • μετανάστες, πρόσφυγες, και
 • ανέργους για τους οποίους η μη επαρκής γνώσης της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και δυσκολεύει την πρόσβαση και ένταξή τους στην αγορά εργασίας (όπως, π.χ. τσιγγάνοι, Έλληνες μουσουλμάνοι)

Αποτελείται από 265 προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, τα οποία έχουν κατανεμηθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας και θα υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι το τέλος του 2007.

Προϋποθέτει τη δυνατότητα επιτυχούς συμμετοχής των ωφελουμένων στις εξετάσεις Ελληνομάθειας Β' Επιπέδου που διενεργούνται από το Κέντρο Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό, ύψους 21.000.000 €. 

Στόχος και περιεχόμενο της ενέργειας
Οι εν λόγω δράσεις συμβάλλουν :  

 • στην εκμάθηση ή και βελτίωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και στην αντίστοιχη βελτίωση της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης, χρήσης αριθμών, κ.λ.π.)
 • στην απόκτηση ικανότητας άνετης επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή και ανταπόκριση σε ποικίλες συνθήκες γλωσσικής επικοινωνίας, κατά τις οποίες απαιτείται ανταλλαγή πληροφοριών και έκφραση προσωπικών απόψεων, κρίσεων, αισθημάτων, συναισθημάτων, κ.λ.π.
 • στη διευκόλυνση της συμμετοχής των εν λόγω κατηγοριών σε ενέργειες παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
 • στην εξοικείωση των ωφελουμένων με τη χρήση της ελληνικής γλώσσας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
 • στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων που προέρχονται από τις προαναφερόμενες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας έχουν διάρκεια 300 ωρών.

Η κατανομή των ωρών κατάρτισης πρέπει να πραγματοποιηθεί με τρόπο ώστε το τέλος των προγραμμάτων να συμπίπτει χρονικά με τις ημερομηνίες των εξετάσεων Ελληνομάθειας.

Παροχές και επιχορηγήσεις
Οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,50 € μικτό ανά ώρα εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το δικαίωμα λήψης ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Το επίδομα καταβάλλεται με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης και εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις επάρκειας της ελληνομάθειας, Β΄ επιπέδου.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο εκάστοτε φορέας υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) υποχρεούται να ασφαλίζει τους καταρτιζόμενους για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ι.Κ.Α., να καλύπτει τις δαπάνες διατροφής, καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης των ωφελουμένων, όπου αυτό είναι απαραίτητο.  

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι για την ένταξή τους στα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας οφείλουν να προσέλθουν στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. για τις ακόλουθες ενέργειες :   

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας
 • Έκδοση Δελτίου Ανεργίας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία Εξατομικευμένης Προσέγγισης κατά την οποία, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, συντάσσεται το Ατομικό Σχεδίο Δράσης από το Σύμβουλο Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ή τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης

Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες του ωφελούμενου για ψυχοκοινωνική στήριξη και κατάρτιση, το εκπαιδευτικό του επίπεδο, καθώς και η προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία, με στόχο τον προσανατολισμό του σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

 • Παραπομπή των ενδιαφερομένων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στους Φορείς Υλοποίησης των Προγραμμάτων, δηλ. στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Αναστολή λήψης επιδόματος ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στα προγράμματα (για τους ωφελούμενους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας)

Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους. 

Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει να προσκομίζεται από τον ωφελούμενο στον εκάστοτε φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας.

Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται :  

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.  
 • στους Φορείς Υλοποίησης των προγραμμάτων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.)

Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων ανά Περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης 

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ