Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή προγραμμάτων τηλε-κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ), εκπαιδευτών πιστοποιημένων από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και στελεχών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Η ενέργεια πρόκειται να υλοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελούμενων

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 7.000 άτομα : 

  • πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Ενιαίου Μητρώου Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ σε όλα τα θεματικά πεδία εκτός της Πληροφορικής καθώς και
  • στελέχη παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Διεξαγωγή και διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν ανώτατη διάρκεια 100 ωρών. Για την διεξαγωγή της κατάρτισης θα χρησιμοποιηθεί η μικτή εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία η οποία συνίσταται σε 30 ώρες διδασκαλίας «πρόσωπο με πρόσωπο» με την παρουσία εκπαιδευτή και 70 ώρες τηλε-κατάρτιση, (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή). 

Εκπαιδευτικό αντικείμενο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τις παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες :

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Και επιπλέον μια ή και τις δύο, κατ’ επιλογήν, από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες :

  • Βάσεις Δεδομένων και n Παρουσιάσεις

Παροχές

  • Απόκτηση πιστοποίησης γνώσεων χρήσης βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ. 

Προϋπολογισμός έργου : 7.800.000 €

Αναλυτική περιγραφή

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ