Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 - 2006

Στη σύνοδο κορυφής της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 καθορίσθηκε μια νέα διευρυμένη στρατηγική, η οποία στοχεύει "να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή".

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση, η στρατηγική της Λισσαβόνας και η Συνθήκη της Νίκαιας (2001) συνιστούν το πλαίσιο πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006.

Με τη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης "Agenda 2000" οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις πρέπει να συγκεντρώνονται στα πιο σημαντικά προβλήματα ανάπτυξης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο καλείται να παρεμβαίνει κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και να συνεισφέρει στις ενέργειες που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. 

Το πεδίο δράσης του ΕΚΤ διευρύνεται και μετατρέπεται σε στρατηγικό μέσο με ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών μέτρων για τους ανθρώπινους πόρους, οι οποίοι αναγνωρίζονται πλέον ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής μεγέθυνσης.
 
Το ΕΚΤ επιδιώκει να συντονίσει τις εθνικές πολιτικές για την αγορά εργασίας προκειμένου να τις καταστήσει αποτελεσματικότερες και να δώσει το κύριο βάρος στη δημιουργία απασχόλησης.

Τα προγράμματα επικεντρώθηκαν σε προληπτικές ενέργειες, στην ισότητα των ευκαιριών, την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση επικεντρώθηκε σε τέσσερις σημαντικούς τομείς: 

■ στην ικανότητα επαγγελματικής ένταξης, ■ στο επιχειρηματικό πνεύμα, ■ στην ικανότητα προσαρμογής και ■ στην ισότητα των ευκαιριών.

Το ΕΚΤ κλήθηκε να στηρίξει αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο των Στόχων 1 και 3 με τον ακόλουθο τρόπο: 

 • Ικανότητα επαγγελματικής ένταξης: στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται

■ Η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων 
■ Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
■ Η ενεργός παρακολούθηση των ανέργων μέσα από μια εναλλακτική λύση στον τομέα της κατάρτισής τους ή της απασχόλησης (μετά από 6 μήνες για τους νέους ανέργους και 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους) 
■ Η μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής φοίτησης κατά 50%, καθώς και η σύναψη μιας συμφωνίας πλαισίου μεταξύ εργοδοσίας και κοινωνικών εταίρων για το άνοιγμα των επιχειρήσεων στην κατάρτιση και την απόκτηση εμπειρίας.

Για τη βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισέφερε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το 60% περίπου του προϋπολογισμού του, από τον οποίο το 1/3 διατέθηκε αποκλειστικά για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. 

 • Επιχειρηματικό πνεύμα: ο τομέας επικεντρώθηκε στη θέσπιση σαφών, σταθερών και αξιόπιστων κανόνων για τη δημιουργία και διαχείριση επιχειρήσεων και την απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Για την προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος διατέθηκαν από το ΕΚΤ 8 δισ. ευρώ τα οποία πρόκειται να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στις νέες επιχειρήσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών. 

 • Ικανότητα προσαρμογής: το περιεχόμενο του εν λόγω τομέα αναφερόταν:
■ Στον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και ευελιξίας της εργασίας και την εφαρμογή συμβάσεων προσαρμόσιμων σε διάφορους τύπους εργασίας 
■ Στην υποστήριξη προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εντός των επιχειρήσεων μέσω της εξάλειψης των φορολογικών φραγμών και την κινητοποίηση των ενισχύσεων του δημοσίου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού 
■ Στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργασίας

Για την προώθηση της ικανότητας προσαρμογής του ευρωπαϊκού ενεργού πληθυσμού, επενδύθηκαν σχεδόν 11 δισ. Ευρώ, με βασικές προτεραιότητες:

 • την ανάπτυξη της συνεχούς κατάρτισης
 • τη χρήση των ΤΠΕ και
 • τις δραστηριότητες για τις ΜΜΕ 
 • Ισότητα των ευκαιριών: στον τομέα συμπεριλήφθηκαν

■ Η καταπολέμηση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών και η αυξημένη απασχόληση των τελευταίων μέσω της εφαρμογής πολιτικών συνέχισης της σταδιοδρομίας 
■ Η γονική άδεια, η εργασία μερικής απασχόλησης καθώς και οι υπηρεσίες ποιότητας για τη φύλαξη παιδιών

Η ενσωμάτωση της ισότητας των ευκαιριών στο σύνολο της ΕΣΑ δεν επέτρεψε ακριβή υπολογισμό του ποσού που διατίθεται για αυτό τον πυλώνα.

Αποστολή - Αρμοδιότητες του ταμείου 

Η συνεισφορά του ΕΚΤ συνίσταται: 

 • στη στήριξη μέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας, 
 • στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης στην αγορά εργασίας, με στόχο την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης 
 • στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών 
 • στη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή

Στις παρεμβάσεις του ΕΚΤ συμπεριλήφθηκαν και τρείς οριζόντιες πολιτικές: 

 • η προώθηση τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης (συμπεριλαμβανομένων τοπικών συμφώνων για την απασχόληση)
 • η κοινωνική διάσταση καθώς και η απασχόληση στην κοινωνία της πληροφορίας
 • η ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών (στο πλαίσιο της προσέγγισης για την ένταξη των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών)

Πέμπτη Διεύρυνση

Το 2004 πραγματοποιήθηκε η μεγάλη διεύρυνση της Ένωσης προς Ανατολάς με την ένταξη των 10 νέων κρατών μελών ■ Τσέχικη Δημοκρατία ■ Κύπρος ■ Εσθονία ■ Λιθουανία ■ Ουγγαρία ■ Μάλτα ■ Πολωνία ■ Σλοβακία ■ Σλοβενία ■ Λετονία.  


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ