Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2013

Με την έναρξη του έτους 2007 ξεκίνησε μια νέα προγραμματική περίοδος για τα διαρθρωτικά ταμεία με 27 κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένων δύο ακόμα νέων κρατών μελών της Ρουμανίας & της Βουλγαρίας).

Οι νέοι κανονισμοί για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, που ψηφίσθηκαν τον Ιούλιο του 2006, εισηγούνται κάποιες από τις σημαντικότερες μεταβολές στη λειτουργία των ταμείων κατά την τελευταία δεκαετία.

Η σύνδεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση ενισχύεται με τρόπο τέτοιο ώστε το ΕΚΤ να μπορεί να συνεισφέρει περισσότερο αποτελεσματικά στους στόχους της απασχόλησης και την επίτευξη των στόχων της "Στρατηγικής της Λισαβόνας για ανάπτυξη και εργασία".

Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στους τρείς κύριους στόχους της στρατηγικής για πλήρη απασχόληση, ποιότητα και αποδοτικότητα στην εργασία, κοινωνική συνοχή και κοινωνική ενσωμάτωση.

Το πεδίο των παρεμβάσεων του ΕΚΤ

Το ΕΚΤ καλείται να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική συνοχή, βελτιώνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης για τη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και τη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών.

Ο νέος κανονισμός (ΕΚ) 1081/2006 "για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο" κατά την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 είναι περισσότερο επικεντρωμένος στον παραπάνω στόχο από τον κανονισμό της προγραμματικής περιόδου 2000 - 2006 και παρέχει σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης ένα κοινό πλαίσιο για τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο των στόχων "Σύγκλιση" και "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" το ΕΚΤ. θα παρέχει σε όλη την επικράτεια της Ε.Ε. μέτρα στήριξης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής μεταβολής.

Οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ εστιάζονται σε πέντε βασικά πεδία:     
 • Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων
 • Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση - αύξηση της επαγγελματικής ένταξης - πρόληψη της ανεργίας και ιδίως της μακροχρόνιας και της ανεργίας των νέων καθώς και ενθάρρυνση της παράτασης του επαγγελματικού βίου
 • Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ατόμων, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στην απασχόληση και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων για τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας
 • Προώθηση των εταιρικών σχέσεων, συμφωνιών και πρωτοβουλιών με δικτύωση των ενδιαφερομένων φορέων σε εθνικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων στους τομείς της απασχόλησης και της ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας
 • Ενίσχυση και αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού   

Στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και κράτη μέλη οι δράσεις του Ταμείου επικεντρώνονται στην προώθηση της διαρθρωτικής προσαρμογής, την ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Στο σημείο αυτό το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του στόχου "Σύγκλιση", εκτός από τις προτεραιότητες που προαναφέρθηκαν πρόκειται να υποστηρίξει πρόσθετα και τις ακόλουθες δράσεις:

 • Προσπάθειες για επέκταση και αύξηση των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδιαίτερα με τη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων αρχικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και με την αύξηση της συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Ενέργειες, οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας & της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό τη συμβολή στη χρηστή διακυβέρνηση

Η δομή και οι στόχοι του Ταμείου στη νέα περίοδο

 • Κατά την προγραμματική περίοδο 2000 - 2006, οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ υποστήριζαν τους 3 στόχους των Διαρθρωτικών Ταμείων καθώς και την Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal.
 • Με την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013, το ΕΚΤ παρέχει υποστήριξη στο πλαίσιο δύο νέων στόχων:

Του στόχου "Σύγκλιση", ο οποίος αφορά στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και είναι συγκρίσιμος με τον Στόχο 1 (της περιόδου 2000 - 2006) και

του στόχου "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση",
ο οποίος αφορά στο υπόλοιπο της εδαφικής επικράτειας της Ε.Ε. ενώ οι αρχές της "Κοινοτικής Πρωτοβουλίας" Equal συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα πεδία δράσης και διατρέχουν συνολικά όλους τους στόχους του Ταμείου.

Ενίσχυση της ισότητας των φύλων

 • Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό, το ΕΚΤ υποστηρίζει "ειδικά μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας", καθώς και έναν οριζόντιο στόχο "Ισότητα των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών ως τμήμα της προσέγγισης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου"
 • Στον νέο κανονισμό του ΕΚΤ επισημαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια ο στόχος της Ε.Ε. για την εξάλειψη της άνισης μεταχείρισης μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ειδικά μέτρα στοχευμένα στις γυναίκες συνδυάζονται με μια δυναμική προσέγγιση της ισότητας των φύλων, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στον επαγγελματικό βίο καθώς και της περαιτέρω επαγγελματικής τους εξέλιξης.

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ