Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΣΤΟΧΟΣ

Η επαγγελματική κατάρτιση συμβάλλει στην προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες συνθήκες οργάνωσης της εργασίας και στις νέες τεχνολογίες.

Κεντρικός στόχος της είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση των προσόντων και ικανοτήτων τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Η επαγγελματική κατάρτιση περιλαμβάνει τους ακόλουθους 4 διαφορετικούς τύπους Ενεργειών :

  • ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση είναι το σύστημα που αποσκοπεί, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, στην κατάρτιση ή / και επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού για τη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό ή και αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από άλλα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή από επαγγελματική εμπειρία, με στόχο την ένταξη ή / και την προσαρμογή των ωφελουμένων στις εξελισσόμενες απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας καθώς επίσης και την επαγγελματική ανέλιξη και την περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

  • ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η κατάρτιση που αποσκοπεί στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπληρώνουν εκείνες της αρχικής εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που είναι ανεπαρκείς.

  • ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Αποτελεί η κατάρτιση για συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο κατά την οποία κυρίαρχη θέση κατέχει ο συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων σε αίθουσα διδασκαλίας, με την εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης (on the job training), εντάσσοντας τον καταρτιζόμενο σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης του.

  • ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η κατάρτιση κατά την οποία οι καταρτιζόμενοι μελετούν κατ΄ ιδίαν ένα κατάλληλα διαμορφωμένο διδακτικό υλικό (έντυπο ή / και οπτικοακουστικό ή / και ηλεκτρονικό υλικό), που συνοδεύεται από έναν οδηγό σπουδών. Ταυτόχρονα υποστηρίζονται από εκπαιδευτή-σύμβουλο, ο οποίος επικοινωνεί τακτικά μαζί τους, αξιολογεί τις εργασίες τους και τους συναντά σε ορισμένα προγραμματισμένα σεμινάρια όπου επιλύονται απορίες και διενεργούνται βιωματικές ασκήσεις.

Στο βαθμό που, για λόγους λειτουργικότητας ενός προγράμματος εξ΄ αποστάσεως κατάρτισης απαιτείται συχνότερη πρόσωπο με πρόσωπο επαφή εκπαιδευτή- εκπαιδευομένων, τότε πρόκειται για μικτή μέθοδο κατάρτισης.

  • ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Είναι η κατάρτιση που πραγματοποιείται μέσα σε επιχειρήσεις και συμπληρώνει και αναβαθμίζει τα επαγγελματικά προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων, σε συνάφεια με τις ανάγκες αναδιάρθρωσης – αναβάθμισης της λειτουργίας και των προϊόντων της επιχείρησης ή του οργανισμού.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ