Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περιοδός Υλοποίησης : 20.09.2006 - 31.12.2008Το έργο "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων ■ Φυλακισμένοι ■ Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ■ Οροθετικοί" 

 • απευθύνεται σε 3 κατηγορίες ωφελουμένων που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
 • παρέχει μια εξειδικευμένη αντιμετώπιση για την καταπολέμηση του κινδύνου από επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό
 • συμβάλλει στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και την ενσωμάτωση των ατόμων στον κοινωνικό ιστό και
 • περιλαμβάνει συνολικά 85 Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο 2007 - 2008

Στόχος του έργου
Μέσω των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων επιδιώκεται : 

 • Η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατάλληλων για την διευκόλυνση της ένταξης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων ανεύρεσης εργασίας
 • Η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ωφελουμένων
 • Η άρση των διακρίσεων 

Εγκεκριμένος προϋπολογισμός έργου : 13.586.832,00 €  

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα ένταξης στις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις έχουν 1670 άτομα, από 16 ετών και άνω, τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες : 

 • Φυλακισμένοι  
 • Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
 • Οροθετικοί

Αντικείμενο και διάρκεια των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
Κάθε Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης αποτελείται από :  

 1. Ενέργειες Κατάρτισης που αφορούν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προετοιμασία των ανέργων για την ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και ενέργειες για την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
 2. Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) οι οποίες έχουν σχέση με :  
  • τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και στοχεύουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση του ατόμου καθώς και στην προετοιμασία για την ένταξή του στην αγορά εργασίας
  • την ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και του κοινωνικού συνόλου, με τη δημοσιότητα και την ανάπτυξη δικτύων  

Οι δύο κατηγορίες Ενεργειών είναι απαραίτητο να συνδέονται μεταξύ τους και να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων προς τους οποίους απευθύνονται.

Η διάρκεια των Ενεργειών Κατάρτισης καθώς και των Ενεργειών Σ.Υ.Υ. κυμαίνεται από 200 έως 500 ώρες και έως 8 ανθρωπομήνες αντίστοιχα.

Οι Ενέργειες Σ.Υ.Υ. καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης.

Η έναρξή τους οριοθετείται πριν από την έναρξη των ενεργειών κατάρτισης και παρατείνεται μέχρι και την προώθηση των ωφελουμένων στις πολιτικές απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης, έχουν τη δυνατότητα ένταξης στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με τη συμμετοχή τους σε ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση, μέσω προγραμμάτων επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών.  

Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 € μικτό, ανά ώρα Κατάρτισης.

Για τις συνεδρίες παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους. Το σχετικό έγγραφο αναστολής της ανεργίας προσκομίζεται από τον ωφελούμενο πριν από την έναρξη του σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στον Φορέα Υλοποίησης.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας.   

Διαδικασία ένταξης στις Παρεμβάσεις
Προϋποθέσεις για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων αποτελούν : 

 • η εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι καθώς και η έκδοση του Δελτίου Ανεργίας
 • η συμμετοχή στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τους ειδικούς Συμβούλους των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Κ.Π.Α., κ.λ.π). ή/και τους Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
 • η παραπομπή των ενδιαφερομένων από τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης στους Φορείς Υλοποίησης των Παρεμβάσεων
 • η διαδικασία επιλογής και η ένταξη της ομάδας στόχου "Φυλακισμένοι" στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων πραγματοποιείται στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, με τη συνεργασία του εκάστοτε Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), του Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) και της Διεύθυνσης του Σωφρονιστικού Καταστήματος

Φορείς Υλοποίησης
Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων πρόκειται να υλοποιηθούν : 

 • από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), τα οποία για τις ανάγκες υλοποίησης των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) συνεργάζονται με Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.).

Περιφέρειες Υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
I. Οι Παρεμβάσεις για την ομάδα στόχου "Φυλακισμένοι" υλοποιούνται στις Περιφέρειες : 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίο, Κρήτης  

II. Οι Παρεμβάσεις για την ομάδα στόχου "Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών" υλοποιούνται στις Περιφέρειες :

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίο, Κρήτης 

III. Οι Παρεμβάσεις για την ομάδα στόχου "Οροθετικοί" υλοποιούνται στις Περιφέρειες :  

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής  

Επισήμανση :
Για τη χωροταξική κατανομή των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια :

Τα Σχέδια που απευθύνονται στην ομάδα στόχο "Φυλακισμένοι" πρόκειται να υλοποιηθούν στις περιφέρειες, οι οποίες διαθέτουν σωφρονιστικά καταστήματα, στα οποία υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις (π.χ. χώροι για την υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης, κ.λ.π.) και υπάρχει αναγκαιότητα για την υλοποίηση των εν λόγω Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων.

Ενώ τα Σχέδια που απευθύνονται στην ομάδα στόχο "Οροθετικοί" πρόκειται να υλοποιηθούν στις περιφέρειες όπου λειτουργούν Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων των κρατικών Νοσοκομείων.   

Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ομάδες στόχου "Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών" και "Οροθετικοί" έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται :  

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.)
 • η ενημέρωση της ομάδας στόχου "Φυλακισμένοι" γίνεται από το Σωφρονιστικό Κατάστημα

Ακολουθούν Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων για Φυλακισμένους, Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων για Μαρκοχρόνια Ανέργους άνω των 45 ετών, Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων για  Οροθετικούς ανά Περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης 

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ