Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000, οι παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, κλπ) πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα δημοσιότητας που, για λόγους διαφάνειας, συμβάλλουν στην ενημέρωση των εν δυνάμει και τελικών δικαιούχων σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρονται από τα ταμεία, καθώς και της κοινής γνώμης για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σ΄ αυτόν τον τομέα.

Έτσι, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης (ΚΠΣ), τα επιχειρησιακά προγράμματα (ΕΠ), τα ενιαία έγγραφα προγραμματισμού (ΕΕΠ) και τα προγράμματα κοινοτικών πρωτοβουλιών (ΠΚΠ) υποχρεούνται να προβλέψουν ένα επικοινωνιακό σχέδιο δράσης, ως πλαίσιο για την υλοποίηση των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Η εκτέλεση αυτών των ενεργειών (π.χ.: πανό, αναμνηστικές στήλες, αφίσες, υλικό ενημέρωσης και ανακοινώσεων και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις) εξασφαλίζεται από την αρχή διαχείρισης του προγράμματος. Σε κοινοτικό επίπεδο, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εμπειριών και την ανάπτυξη των ανεπίσημων δικτύων των υπευθύνων της πληροφόρησης.

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ