Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 2006 - 2008

Το έργο αφορά στην διεξαγωγή προγραμμάτων κατάρτισης 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και υλοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελούμενων

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 3.500 άτομα, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες :

  • Άνεργοι / ες εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, οι οποίοι μπορούν να είναι είτε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ή απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις - επιμελητήρια δεν έχουν δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  • Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο
  • Είναι άνεργοι και το βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86
  • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ., για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου
  • άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων όμοιου εκπαιδευτικού επιπέδου (δηλ. απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ)
  • άνεργοι μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων που είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά επιμελητήρια με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 100 έως 250 ώρες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης του ανέργου. 

Εκπαιδευτικό επίδομα - παροχές

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 2 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης, ενώ οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 € (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.  

  • Απόκτηση πιστοποιητικού εξειδικευμένων γνώσεων χρήσης ΤΠΕ

Προϋπολογισμός έργου: 12.500.000 €  

Αναλυτική περιγραφή

Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης
Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ