Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 01.09.2003 - 31.12.2007

Το έργο έχει προϋπολογισμό 18.000.000 € και αφορά στην υλοποίηση 524 προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών που θα πραγματοποιηθεί από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος του έργου
επιδιώκει την αναβάθμιση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με την ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτών για την απόκτηση της απαιτούμενης διδακτικής εξειδίκευσης σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν :

10.480 Εκπαιδευτές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Α Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)

Προγράμματα κατάρτισης

Τα προγράμματα θα έχουν διάρκεια 300 ώρες (περίπου 3 μήνες πλήρους παρακολούθησης) και θα ακολουθούν την ενιαία μέθοδο (μικτή μέθοδο διδασκαλίας) η οποία περιλαμβάνει :  

  • 231 ώρες κατ’ ιδίαν μελέτη (εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και
  • 69 ώρες διδασκαλίας, πρόσωπο με πρόσωπο, σεμιναριακού τύπου

Η μεθοδολογία καθώς και οι οδηγίες για την υλοποίηση των προγραμμάτων θα διατίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν τους εκπαιδευτικούς όρους που περιγράφονται στο "Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης" (ΕΣΔΕΚ) υγχρηματοδοτούμενων από το Ε.Κ.Τ. στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 - 2006) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης.

Επίσης, η μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων τόσο κατά την θεωρητική κατάρτιση όσο και κατά την πρακτική άσκηση ("πρόσωπο με πρόσωπο" συναντήσεις) θα ακολουθεί τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία και θα βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων (προώθηση ενεργητικής και βιωματικής μάθησης, μάθηση μέσω της πράξης, αλληλεπίδραση εκπαιδευτών εκπαιδευομένων).  

Διαδικασία επιλογής εκπαιδευομένων
Οι εκπαιδευόμενοι εκπαιδευτές θεωρίας επιλέγονται μεταξύ αυτών που ο τόπος διαμονής τους βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια όπου υλοποιείται το πρόγραμμα ενώ για τους εκπαιδευόμενους εκπαιδευτές πρακτικής άσκησης δεν ισχύει ο εν λόγω περιορισμός.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των εκπαιδευομένων υπερβαίνουν σε αριθμό τον εγκεκριμένο αριθμό των ωφελούμενων του αναδόχου ή τη δυνατότητα του αναδόχου να υλοποιήσει όλα τα εγκεκριμένα προγράμματά του λόγω μη επάρκειας του αριθμού των διαθέσιμων εκπαιδευτών εκπαιδευτών, κριτήριο επιλογής τους θα αποτελεί η αρχαιότητα της υποβολής της αίτησης ένταξής τους στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης (την ίδια ημέρα) αίτησης ένταξης, θα προηγούνται όσοι έχουν υποβάλλει νωρίτερα στον ανάδοχο αίτηση παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Οι επιλεγέντες εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παρακολουθούν ταυτόχρονα άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων Θεωρίας και Πρακτικής ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ