Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 30.12.2005 - 30.06.2009 

Το συγκεκριμένο έργο έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό ύψους 45.999.870 € και περιλαμβάνει 337 προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, κατά τη χρονική περίοδο 2007 – 2008.   

Στόχος της ενέργειας

 • Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς και η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της κατάρτισης ή/ και επανακατάρτισης των ανέργων και ειδικότερα η καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας για άτομα μεγάλης ηλικίας με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο
 • Η αύξηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων σε ειδικότητες προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • Σύνδεση της κατάρτισης των ωφελουμένων με την ευκαιρία της άμεσης απασχόλησής τους
 • Η ποιοτική αναβάθμιση και η προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας
 • Εξοικείωση των καταρτιζομένων με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας στο χώρο της παραγωγής, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης

Αντικείμενο κατάρτισης
Το αντικείμενο κατάρτισης περιλαμβάνει εκπαιδευτικά αντικείμενα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα τεχνικά έργα και προέρχονται από το θεματικό πεδίο 9 : "Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών".

Τα επιμέρους αντικείμενα κατάρτισης που παρατίθενται απευθύνονται σε αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων και η περιγραφή τους είναι ενδεικτική :

Εγκαταστάτες ■ ηλεκτρολόγοι ■ ηλεκτρονικοί ■ προγραμματιστές Η/Υ ■ περιβαλλοντολόγοι ■ στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων ■ διοίκηση και οικονομική διαχείριση για μεσαία στελέχη ■ διαχείριση κρίσεων ■ management ■ διαχείριση τεχνικών έργων ■ επικοινωνία δεδομένων με δίκτυα ■ οργάνωση - διοίκηση επιχειρήσεων ■ μηχανικοί λογισμικού ■ μηχανικοί διαφόρων κλάδων ■ διοικητικό προσωπικό ■ μηχανικοί και εφαρμοστές οχημάτων ■ μηχανοργάνωση ■ μηχανογραφημένη λογιστική ■ μηχανογράφηση ■ αναλυτές συστημάτων ■ εγκαταστάτες - συντηρητές Η/Υ ■ ελεγκτές παραγωγής διαφόρων κλάδων ■ μηχανικοί και συντηρητές ηλεκτρονικού εξοπλισμού ■ σχεδιαστές με τη βοήθεια Η/Υ ■ σχεδιαστές διαφόρων κλάδων ■ υπάλληλοι γραφείου ■ ελαιοχρωματιστές ■ επισκευαστές ■ εφαρμοστές πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου ■ ηλεκτροσυγκολλητές ■ λατόμοι ■ λεβητοποιοί ■ μαρμαροτεχνίτες ■ μεταλλουργοί ■ μηχανοτεχνίτες ■ ξυλουργοί ■ πρεσαδόροι ■ σιδηρουργοί ■ σκυροκονιαστές ■ σωληνουργοί ■ ειδικοί τεχνολογίας συγκολλήσεων laser ■ τορναδόροι ■ υδραυλικοί ■ φλογοχειριστές ■ χύτες μετάλλου ■ ψυκτικοί.

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν θεωρητικό μέρος, το οποίο συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και καλύπτει το 40 – 70% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος και πρακτικό μέρος το οποίο θα καλύπτει αντίστοιχα το 60 - 30% της συνολικής διάρκειας.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 300 έως 600 ώρες.

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί στους χώρους εκτέλεσης των έργων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι Τεχνικές ή Οικοδομικές ή άλλες εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τοµέα που έχουν αναλάβει και εκτελούν ή πρόκειται να εκτελέσουν τεχνικά έργα και εντάσσονται στον Γενικό Κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ 93) 45 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 6.500 άτομα  

 • Νέοι κάτω των 25 ετών, (πριν τη συμπλήρωση 6 μηνών ανεργίας)
 • Νέοι άνω των 25 ετών, (πριν τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας)
 • Γυναίκες 
 • Μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι μεγάλης ηλικίας με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Άτομα, προερχόμενα από τις Ευπαθείς κοινωνικά Ομάδες

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης
Στα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης δυνατότητα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας
 • Να συμμετέχουν στην διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τους ειδικούς Συμβούλους των κατά τόπους Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (και να απευθύνονται στους Φ.Υ. των προγραμμάτων) 
 • Να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο αναστολής της ανεργίας στον εκάστοτε Φορέα Υλοποίησης (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης

Η τυχόν προηγούμενη επιδότηση του ωφελουμένου από τον Ο.Α.Ε.Δ. αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και ο χρόνος κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας, εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας.

Επισήμανση :
Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις / επιμελητήρια, όπως π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.

Στις εν λόγω κατηγορίες ωφελουμένων κριτήριο επιλογής αποτελεί το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης από το προηγούμενο οικονομικό έτος, λόγω μη ύπαρξης εισοδήματος, απαιτείται βεβαίωση της ανεργίας, με κατάθεση της δήλωσης του Νόμου 1599/86 όπου πρέπει να αναφέρεται και το χρονικό διάστημα ανεργίας ανά κλάδο.

Παροχές - εκπαιδευτικό επίδομα 

 • Καταρτιζόμενοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4 € (ευρώ) μικτό, ανά ώρα κατάρτισης
 • Καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε Ευπαθείς κοινωνικά Ομάδες πληθυσμού λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 € (ευρώ) μικτό, ανά ώρα κατάρτισης

Καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο εκάστοτε φορέας υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) υποχρεούται να ασφαλίζει τους καταρτιζόμενους για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ι.Κ.Α., να καλύπτει τις δαπάνες διατροφής καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

"Υποχρεωτική απασχόληση καταρτιζομένων" – ειδικοί όροι

 • Μετά την ολοκλήρωση του/των προγράμματος / προγραμμάτων κατάρτισης, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση (με τη σύναψη συμφωνητικών συνεργασίας) να προσλάβουν τουλάχιστον το 1/4 (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι (20) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και να παρέχουν συστατική επιστολή σε κάθε καταρτιζόμενο  
 • Η έναρξη των προσλήψεων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μηνός από τη λήξη της κατάρτισης και δεν θα υπάρξει επιδότηση της παραπάνω ενέργειας

Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται :

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των προγραμμάτων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.)


Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων ανά Περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα
07/08/2007 NEO MHNIAIO

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ