Αναλυτική αναζήτηση στα έργαΗ συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1981.

Κατά το πρώτο διάστημα της ένταξής της, τον Μάρτιο 1982, υπέβαλε προς έγκριση και χρηματοδότηση το "ελληνικό μνημόνιο" με αίτημα την παροχή ειδικών οικονομικών ενισχύσεων "για την άρση των δυσμενών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία …".

Η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεπε την κοινοτική χρηματοδότηση στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) ύψους 2,5 δις ECU, ενώ η διάρκεια εφαρμογής των ΜΟΠ καθορίστηκε για τα έτη 1986 - 1989.

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα ΜΟΠ περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, χρηματοδότηση για την υποστήριξη των ανθρώπινων πόρων μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο πολυετούς προγραμματισμού.

Η υλοποίηση των πρώτων παρεμβάσεων του Ε.Κ.Τ. για την υποστήριξη στους ανθρώπινους πόρους και την ενσωμάτωση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα πραγματοποιήθηκε μετά από την υιοθέτηση ενός ειδικού διαρθρωτικού Κανονισμού (του Συμβουλίου), πενταετούς αρχικά διάρκειας, αναφορικά με την δημιουργία

 • Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Αθήνα για το σύνολο του πληθυσμού και
 • Κέντρων για την αποκατάσταση ατόμων με νοητικές δυσλειτουργίες (αναπηρίες) σε ολόκληρη τη χώρα

Από το 1988 και μετά, με την υιοθέτηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και την επακόλουθη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων για τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, εγκαινιάσθηκε ο θεσμός των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

"Η εφαρμογή των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης συνιστά πρόγραμμα αναπτυξιακής και διαρθρωτικής πολιτικής της χώρας για το σύνολο σχεδόν των τομέων οικονομικής δραστηριότητας".

Α' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατά την περίοδο 1989 - 1993 η χώρα μας ενισχύθηκε με την εφαρμογή του Α' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Κατά την πρώτη αυτή περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμμετέχει με τη χρηματοδότηση ενεργειών που συμβάλλουν στην "προώθηση των Ανθρώπινων Πόρων" και καλείται να συνδράμει με ενίσχυση ενεργειών:

 • επαγγελματικής κατάρτισης
 • καινοτόμου χαρακτήρα αναφορικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη της απασχόλησης
 • επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε μακροχρόνια άνεργους για εξεύρεση εργασίας

Οι κατηγορίες πληθυσμού που ωφελήθηκαν από τις ενέργειες είναι 

    ■ Βραχυχρόνια άνεργοι ■ Μακροχρόνια άνεργοι και ■ Νέοι

Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση και βελτιώθηκε η πρόσβαση τόσο στην αρχική εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Αυξήθηκε επίσης ο αριθμός των ερευνητών και οι ενισχύσεις των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη.

Κατά την ίδια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες στους τομείς που κρίνει ότι παρουσιάζουν προτεραιότητα ή είναι σημαντικοί για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, με στόχο την εξασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Στο εν λόγω πλαίσιο υλοποιούνται 3 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη στήριξη της απασχόλησης. Πρόκειται για τις πρωτοβουλίες:

“EUROFORM” για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ειδικεύσεων, νέων δεξιοτήτων και νέων ευκαιριών απασχόλησης.
“NOW” για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την επαγγελματική ένταξη των γυναικών στους τομείς της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.
“HORIZON” για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού.

Β' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κατά την περίοδο 1994 - 1999 η χώρα μας συμμετείχε στην περιφερειακή ανάπτυξη της Κοινότητας μέσω του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Η συμβολή του ΕΚΤ κατά τη διάρκεια του Β' ΚΠΣ συνδέθηκε με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση των δομών απασχόλησης.

Για την ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, οι παρεμβάσεις του ΕΚΤ εστιάσθηκαν κυρίως στον Άξονα 4 του ΚΠΣ με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ", ο οποίος περιελάμβανε τα ακόλουθα Επιχειρησιακά Προγράμματα:

 • "Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης"
 • "Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας"
 • "Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης"

Τη διαχείριση των δύο πρώτων Ε.Π. ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1993.

Τα εν λόγω Ε.Π. περιλαμβάνουν ενέργειες με στόχο την ανάπτυξη και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε (5) βασικές κατηγορίες:

 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων και Εργαζομένων
 • Προώθηση της Απασχόλησης είτε με ενίσχυση / επιδότηση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, είτε με ενίσχυση της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
 • Υποστήριξη και ενίσχυση των μειονεκτουσών ομάδων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και ενσωμάτωσή τους στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Χώρας
 • Υποστήριξη / ενίσχυση ή / και δημιουργία δομών / μηχανισμών διάγνωσης των αναγκών της Αγοράς Εργασίας και βελτίωση του επιπέδου Συνεχιζόμενης Κατάρτισης
 • Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Άμεσα ωφελούμενοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες ενεργειών ήταν:

 • Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Άνεργοι (πρώην εργαζόμενοι ή/και νεοσειρχόμενοι στην Αγορά Εργασίας)
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες και άλλες ομάδες του πληθυσμού που είναι αποκλεισμένες ή κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από την Αγορά Εργασίας

Με τις συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες το ΕΚΤ συνεισέφερε:

 • Στη δημιουργία των πρώτων Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ
 • Στην ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ)
 • Στην εφαρμογή καινοτόμων δράσεων με στόχο την καλύτερη σύνδεση της κατάρτισης με την απασχόληση
 • Στη συμπληρωματική δράση των προγραμμάτων προώθησης στην απασχόληση του ΟΑΕΔ, σε συνδυασμό με τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων
 • Στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών απασχόλησης για τα δύο φύλα, μέσω ειδικών κινήτρων και προγραμμάτων για την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και επιχειρηματικότητας
 • Στην εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού που απειλούνταν περισσότερο από την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό1, με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες
 • Στη δημιουργία 190 περίπου Βρεφονηπιακών ή παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας καθώς και
 • 191 Κέντρων Κοινωνικής Μέριμνας για την εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις σε όλη τη Χώρα

Στο πλαίσιο της ίδιας προγραμματικής περιόδου υλοποιήθηκαν οι Κοινοτικές Πρωτοβουλίες «ADAPT» και «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», οι οποίες αφορούσαν άμεσα στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και στην Προώθηση της Απασχόλησης.

1Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, Παλιννοστούντες – Μετανάστες, Πρόσφυγες, Φυλακισμένοι – αποφυλακισμένοι και ανήλικοι παραβάτες, πρώην χρήστες ναρκωτικών ουσιών, άτομα απομακρυσμένων περιοχών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, τσιγγάνοι, άνεργοι ηλικίας 45 – 64 ετών και ψυχικά ασθενείς


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ