Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Οι Φορείς που υλοποιούν ενέργειες επαγγελματικής κατάρτισης είναι τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), με αποκλειστικό αντικείμενο δράσης την παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (έρευνες μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους τους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης).

Τα Κ.Ε.Κ. παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση για ειδικότητες που εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία :

  1. Επαγγέλματα περιβάλλοντος
  2. Επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας
  3. Επαγγέλματα πολιτισμού & αθλητισμού, ΜΜΕ και επικοινωνιών
  4. Επαγγέλματα οικονομίας και διοίκησης
  5. Επαγγέλματα πληροφορικής
  6. Επαγγέλματα τουριστικά και παροχής υπηρεσιών
  7. Αγροτικά επαγγέλματα 
  8. Επαγγέλματα τεχνικά και μεταφορών  

Οι Φορείς Υλοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την πιστοποίησή τους από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ), παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ακολουθώντας τις προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται στο Σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των Ενεργειών Κατάρτισης.

 

 

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ