Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
 

Οι ενέργειες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" επιδιώκουν την εκπλήρωση των στόχων του άξονα για την "Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία" εστιάζοντας το περιεχόμενό τους στις δράσεις για την "αναβάθμιση των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού", σύμφωνα με τους τέσσερις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση που αποτελούν προτεραιότητες της στρατηγικής για την καταπολέμηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα η επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί προαπαιτούμενο που συμβάλλει στη διατήρηση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής, με την υλοποίηση Ενεργειών κατάρτισης, συμπράττει στους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" για την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και τη διευκόλυνση μετάβασης σε μια οικονομία βασισμένη στη Γνώση.

Οι στόχοι αυτοί επικεντρώνονται :

 

 • Στην κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, με την χρήση των εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Διαδικτύου καθώς και

 • στην εφαρμογή ευέλικτων μορφών κατάρτισης, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), με προτεραιότητα στις νησιωτικές, και απομακρυσμένες ορεινές περιοχές της χώρας, για

  • την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε τομείς Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και

  • την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας

  • την προώθηση στην απασχόληση

 • Στην πιστοποίηση των βασικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, από διεθνείς αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης, μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις, για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.

 • Στην υλοποίηση των προγραμμάτων από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), με πιστοποίηση στο θεματικό πεδίο της "Πληροφορικής", σε όλους τους Νομούς της Χώρας, ακολουθώντας την κατανομή των επιμέρους εγκεκριμένων προγραμμάτων ανά έργο.

 

Η κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες καθώς και η τηλε-κατάρτιση απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες πληθυσμού, με ιδιαίτερη προτεραιότητα:

 • στις γυναίκες

 • στις Ευπαθείς κοινωνικά Ομάδες πληθυσμού

 • σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ