Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 30.10.2006 - 30.06.2009 

Το συγκεκριμένο έργο αφορά σε ενέργειες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε αντικείμενα που συμβάλλουν στην προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Απευθύνεται σε ανέργους διαφόρων κατηγοριών του γενικού πληθυσμού και περιλαμβάνει 1.259 προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

Στόχος της ενέργειας 
Οι ενέργειες κατάρτισης στοχεύουν :

 • στην αντιμετώπιση της ανεργίας μέσω της κατάρτισης ή/ και επανακατάρτισης των ωφελουμένων σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας ανά Περιφέρεια καθώς και τη σύνδεση της κατάρτισης των ανέργων με δυνατότητα άμεσης απασχόλησής τους
 • στην αύξηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των ανέργων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας των νέων
 • στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας και να μειωθεί το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών
 • στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας σε άτομα μεγάλης ηλικίας και χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου
 • στην ποιοτική αναβάθμιση και την προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στα σύγχρονα δεδομένα της παραγωγικής δομής και της οικονομίας
 • την ένταξη των νέων τεχνολογιών στα εργαλεία και στα αντικείμενα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής στις ενέργειες έχουν 28.600 άνεργοι

 • Νέοι / νέες, κάτω των 25 ετών, πριν από τη συμπλήρωση 6 μηνών ανεργίας
 • Ενήλικες, άνω των 25 ετών, πριν από τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας
 • Μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι ηλικίας (από 45 - 64 ετών)
 • Γυναίκες
 • Άνεργοι, με ικανότητα παρακολούθησης των προγραμμάτων κατάρτισης, προερχόμενοι από τις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της ισότητας των ευκαιριών

Στις ενέργειες κατάρτισης μπορούν να συμμετέχουν

 • Μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ όλων των ειδικοτήτων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ
  • Είναι άνεργοι και το βεβαιώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599 / 86
  • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου

Αντικείμενα κατάρτισης
Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνονται σε οκτώ θεματικά πεδία και αντίστοιχες θεματικές ενότητες :

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

- Ανακύκλωση υλικών
- Διαχείριση περιβάλλοντος

 ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 

- Εφαρμογές νοσηλευτικής σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
- Δημόσια Υγεία 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΜΜΕ
  

- Διοργάνωση εκδηλώσεων
- Υπεύθυνοι Προγραμμάτων Δημοτικών, Aθλητικών Οργανισμών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

- Εξειδικευμένες δεξιότητες πωλήσεων
- Logistics Επιχειρήσεων 
- Οργάνωση γραφείου με χρήση Η/Υ 
- Μηχανογραφημένη λογιστική 
- Οργάνωση αποθήκης με χρήση Η/Υ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

- Χρήση Πακέτων Πληροφορικής
- Εφαρμογές λογισμικού
- Ηλεκτρονικό εμπόριο
- Εγκατάσταση - συντήρηση δικτύων
- Τεχνική υποστήριξη συστημάτων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
- Εξυπηρέτηση πελατών
- Μαγειρική - ΖαχαροπλαστικήΕφαρμογές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ 

- Βιολογικές καλλιέργειες 
- Τυποποίηση - Προώθηση αγροτικών προϊόντων
- Ιχθυοκαλλιέργειες
- Βιολογική κτηνοτροφία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

- Παραγωγή και προώθηση προϊόντων  μεταποίησης
- Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού
- Χειρισμός μηχανημάτων - αυτοματισμοί
- Τεχνικές κατασκευών
- Σύγχρονες εφαρμογές ύδρευσης - θέρμανση
- Τεχνικές επιπλοποιίας
- Τεχνικές κατασκευών - επιπλοποιίας
- Κατεργασία μετάλλων

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Η ελάχιστη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης ανέργων είναι οι 150 ώρες και η μέγιστη 400 ώρες.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος, όπου το θεωρητικό μέρος έχει άμεση συνάφεια με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.

Το πρακτικό μέρος (πρακτική άσκηση) ενός προγράμματος κατάρτισης ανέργων υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση της συνάφειας του πρακτικού με το θεωρητικό μέρος του προγράμματος καθώς και η εξοικείωση των καταρτιζομένων με τους πραγματικούς όρους και τις συνθήκες άσκησης του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.  

Παροχές - εκπαιδευτικό επίδομα

 • Καταρτιζόμενοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,40 € (ευρώ) μικτό, ανά ώρα κατάρτισης
 • Καταρτιζόμενοι που ανήκουν σε Ευπαθείς κοινωνικά Ομάδες πληθυσμού λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,50 € (ευρώ) μικτό, ανά ώρα κατάρτισης

Καθ΄όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο εκάστοτε φορέας υλοποίησης (Κ.Ε.Κ) υποχρεούται να παρέχει στους καταρτιζόμενους την ασφάλιση που προβλέπεται από το Ι.Κ.Α., να καλύπτει τις δαπάνες διατροφής καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης
Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

 • Να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας
 • Να προβούν στην έκδοση Δελτίου Ανεργίας
 • Να συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης για τη σύνταξη ενός Ατομικού Σχεδίου Δράσης, απαραίτητου για την ένταξη στα προγράμματα κατάρτισης, από τους ειδικούς Συμβούλους των κατά τόπους Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) και να απευθύνονται στους Φορείς Υλοποίησης των Προγραμμάτων
 • Να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο αναστολής της ανεργίας στον εκάστοτε φορέα υλοποίησης (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) πριν από την έναρξη του προγράμματος

Επισήμανση : Κατά το χρονικό διάστημα της κατάρτισης αναστέλλεται προηγούμενη επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας, ο χρόνος κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας.

Προϋπολογισμός έργου : 140.000.000 € 

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ