Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δεδομένου ότι οι αρχές της ισότητας των φύλων και της μη διάκρισης προβλέπονται από την Συνθήκη (άρθρα 2 & 3)

  • συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την «Ανάπτυξη και Εργασία»
  • συνιστούν στρατηγικές επιλογές - προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013» και
  • έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις του από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013», μέσω των εξειδικευμένων δράσεών του, στοχεύει στην προώθηση της ισότητας των φύλων και στην μη διάκριση για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ελάττωση της ανεργίας μεταξύ των γυναικών.

Σύμφωνα με το εν λόγω πλαίσιο, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου συμβάλλουν στην τήρηση της αρχής της ισότητας των φύλων μέσω δράσεων που προωθούν στην ικανότητα εργασίας των γυναικών, θέτοντας προτεραιότητα στα ακόλουθα:

  • Βελτίωση στην πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της αγοράς εργασίας με στόχο υποστήριξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών.
  • Προώθηση των γυναικών επιχειρηματιών και συμμετοχή των γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία, ειδικότερα σε υπεύθυνες θέσεις λήψης αποφάσεων.
  • Καταπολέμηση των στερεοτύπων με βάση το φύλο στην επιλογή σταδιοδρομίας και στα επαγγέλματα και προώθηση της δια βίου μάθησης.
  • Συνδυασμός εργασίας και οικογενειακής ζωής καθώς και προσφορά υποστήριξης για υποδομές φροντίδας παιδιών και φροντιστών εξαρτημένων ατόμων.
  • Υποστήριξη ένταξης στην απασχόληση των μεταναστριών γυναικών.

Κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2007-2013, στις ενέργειες που μέχρι σήμερα συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ , η συμμετοχή των γυναικών σε δράσεις για εκπαίδευση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων πραγματοποιείται μέσω των έργων που ακολουθούν: 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ