Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 2006 - 2008

Το έργο αφορά στη διεξαγωγή προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής τηλε-κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Απευθύνεται σε 7.000 άνεργες γυναίκες και 500 άτομα με Ειδικές Ανάγκες (κυρίως με κινητικά προβλήματα) και υλοποιείται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 7.500 άτομα :

 • 7.000 άνεργες γυναίκες (εγγεγραμμένες στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ) και
 • 500 άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), κυρίως με κινητικά προβλήματα 

Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας κάλυψης του παραπάνω ποσοστού από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), οι θέσεις δύναται να καλυφθούν από γυναίκες ευπαθών κοινωνικά ομάδων (ΕΚΟ) των παρακάτω κατηγοριών:

 • Μακροχρόνια άνεργες άνω των 45 ετών
 • Γυναίκες πρώην χρήστες ουσιών ή γυναίκες που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης
 • Αποφυλακισμένες
 • Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
 • Γυναίκες με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων
 • Παλιννοστούσες

Η ενέργεια απευθύνεται σε άτομα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, όπου συμπεριλαμβάνονται :

 • απόφοιτοι Υποχρεωτικής
 • Δευτεροβάθμιας
 • Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς επίσης και
 • απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ

Διάρκεια και διεξαγωγή των ενεργειών κατάρτισης
Η συνολική διάρκεια των προγραμμάτων είναι 100 ώρες.

Για την διεξαγωγή της κατάρτισης χρησιμοποιείται η μικτή εκπαιδευτική μέθοδος διδασκαλίας, η οποία συνίσταται σε 30 ώρες διδασκαλίας «πρόσωπο με πρόσωπο» με την παρουσία εκπαιδευτή και 70 ώρες τηλε-κατάρτιση, (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή). 

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

 

Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων.

Εκπαιδευτικό επίδομα - παροχές
Το εκπαιδευτικό επίδομα των ανέργων γυναικών ανέρχεται σε 2 € (μικτό) ανά ώρα τηλε-κατάρτισης, ενώ οι καταρτιζόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα 5 (μικτό) ανά ώρα τηλε-κατάρτισης.

 • Απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ

Προϋπολογισμός έργου : 9.000.000 €

Αναλυτική περιγραφή

Ακολουθούν :

Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ