Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΟΥ

"Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας
Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στη ψηφιακή οικονομία
Μέτρο: 3.4 Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Συνοπτική Περιγραφή

Το έργο - καλή πρακτική περιελάμβανε προγράμματα κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Οι στόχοι που επετεύχθησαν με την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, επικεντρώθηκαν: 

  • στη αναβάθμιση της κατάρτισης των εργαζομένων σε Επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητας τους και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
  • στη βελτίωση της επαγγελματικής και διεπιχειρησιακής προσαρμοστικότητας των εργαζομένων 
  • στη προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων γυναικών (60% στο σύνολο των ωφελουμένων) καθώς και των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 
  • στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων που αποτελούν βασικό παράγοντα διατήρησης η/και αύξησης των θέσεων απασχόλησης Τα προγράμματα κατάρτισης είχαν διάρκεια 100 ωρών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, από εκπαιδευτές πιστοποιημένους στην Πληροφορική.

Στο εκπαιδευτικό αντικείμενο κατάρτισης συμπεριλήφθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες: 

■ Επεξεργασία Κειμένου ■ Υπολογιστικά Φύλλα ■ Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

Και επιπλέον μια ή και τις δύο, κατ’ επιλογήν, από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες: ■ Βάσεις Δεδομένων και ■ Παρουσιάσεις 

Αποτελέσματα - Επιπτώσεις

Το έργο – καλή πρακτική προϋπέθετε τη συμμετοχή 30.000 εργαζομένων, από αυτούς 28.192 καταρτισθέντες συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ από το σύνολο των καταρτισθέντων πιστοποιήθηκαν 19.681 άτομα, το οποίο αναλογεί σε ποσοστό επιτυχίας 69,81%.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης ήταν υποχρεωτικές για κάθε εργαζόμενο και έπρεπε υποχρεωτικά ν΄ αντιστοιχούν τουλάχιστον σε τέσσερις (4) από τις παραπάνω επιλεγμένες ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και να λάβουν χώρα το αργότερο εντός 15 εργάσιμων ημερών από την λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.

Ομάδα - Στόχος

  • 30.000 εργαζόμενοι επιχειρήσεων ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και αυτοαπασχολούμενοι όλων των κλάδων και των τομέων της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μετα-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Έναρξη: 25.04.2007 - Λήξη: 31.07.2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

22.619.212,84 € (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός του έργου καλύφθηκε κατά 70% από δημόσια δαπάνη και κατά 30% από ιδιωτική συμμετοχή.

Η δημόσια δαπάνη του έργου συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ