Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΚΟ
Η ανάδειξη των ΜΚΟ, ως φορέων που μπορούν να δημιουργήσουν απασχόληση, μπορεί να συμβάλλει στη χώρα μας στην ανάδειξη του τρίτου τομέα της οικονομίας (κοινωνικής οικονομίας) ως μιας εναλλακτικής αγοράς, ικανής να απορροφήσει έναν αριθμό ανέργων, διευρύνοντας έτσι τον χώρο άντλησης θέσεων εργασίας.

Ο τρίτος τομέας της οικονομίας μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση της απασχόλησης με άμεση ή έμμεση δημιουργία απασχόλησης, με βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις από τις ΜΚΟ συμβάλλουν στην αξιοποίηση των νέων κοιτασμάτων απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η ανάπτυξη δράσεων από ΜΚΟ σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 6 του Άξονα Προτεραιότητας 1, του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000 - 2006», ο οποίος αφορά στην καταπολέμηση της ανεργίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την ομαλή ένταξη και επανένταξη στο εργασιακό περιβάλλον όλων των κατηγοριών ανέργων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Στόχος των ενεργειών είναι η ανάδειξη του ρόλου των ΜΚΟ και η ενεργός συμμετοχή τους στην εξειδίκευση πολιτικών απασχόλησης, μέσω της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Ειδικότερα, με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται :

  • Η προώθηση της ισότητας των φύλων
  • Η συμβολή στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος
  • Η συμβολή στη διατήρηση και ανάδειξη του πολιτισμού
  • Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών για τα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ανάπτυξη και ενδυνάμωση δικτύων συνεργασίας μεταξύ ΜΚΟ και τοπικών φορέων
  • Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ