Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ) περιόδου 2014-2020

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, που ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την περίοδο 2014−2020, εφεξής καλούμενο ΕΤΠ, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη − μέλη να δεικνύουν αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που απολύονται λόγω πλεονασμού και τους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει εξαιτίας των σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές ροές που επιφέρει η παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Οι ενέργειες που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ αποσκοπούν να διασφαλισθεί ότι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός δικαιούχων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες ευρίσκουν διατηρήσιμη απασχόληση, το συντομότερο δυνατόν.

Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.

Το ταμείο αυτό μπορεί να προσφέρει χρηματοδοτική συνεισφορά εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων και το ποσό δε θα υπερβαίνει το 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους, ενώ το υπόλοιπο 40%  έως και το 60% του κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση.

Κατά κανόνα, χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ χορηγείται όταν πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες:

·         την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους  μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται λόγω πλεονασμού, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, στο πλαίσιο της δραστηριότητας των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

·         την απόλυση λόγω πλεονασμού τουλάχιστον 500 εργαζομένων ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει για περίοδο αναφοράς εννέα μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όλες στον ίδιο οικονομικό τομέα, που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες, όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS 2 ή σε περισσότερες από δύο συνορεύουσες περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι πλήττονται πάνω από 500 εργαζόμενοι ή αυτοαπασχολούμενοι σε δύο περιφέρειες συνδυασμένα.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι – ωφελούμενοι, κατά κανόνα,  είναι:

·         οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, υπολογιζόμενοι εντός της περιόδου αναφοράς 

·         οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού και οι αυτοαπασχολούμενοι των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε, πριν ή μετά την περίοδο ή

·         Οι εργαζόμενοι και οι αυτοαπασχολούμενοι που αναφέρονται παραπάνω κρίνονται επιλέξιμοι υπό την προϋπόθεση ότι απολύθηκαν λόγω πλεονασμού, ή η δραστηριότητά τους έχει παύσει, μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων λόγω πλεονασμού και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σαφής αιτιώδης συνάφεια με το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις λόγω πλεονασμού κατά την περίοδο αναφοράς.

Κατά παρέκκλιση, τα αιτούντα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, να παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ σε ΝΕΕΤ (Not in Employment, Education and Training) που έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν ηλικία κάτω των 30 ετών, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μέχρι έναν αριθμό ίσο προς τον αριθμό των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και κατά προτεραιότητα σε πρόσωπα που απολύθηκαν λόγω πλεονασμού ή των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένες τουλάχιστον από τις απολύσεις λόγω πλεονασμού σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού 1309/2013 λαμβάνουν χώρα σε περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων. Η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται σε ΝΕΕΤ που έχουν ηλικία κάτω των 25 ετών, ή εάν τα κράτη μέλη το αποφασίσουν ηλικία κάτω των 30 ετών, στις περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, οι οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

Επιλέξιμες δράσεις για χορήγηση  χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θεωρούνται όλες εκείνες που προωθούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, υπό μορφή συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση, και ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, στην απασχόληση ή αυτοαπασχόληση. Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί ενδεικτικά και μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει:

α) ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και αναπροσανατολισμός, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων στην τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών και της πιστοποίησης της αποκτηθείσας πείρας, συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση, σύσταση επιχειρήσεων και ανάκτηση επιχειρήσεων από εργαζομένους, και δραστηριότητες συνεργασίας·

β) ειδικά χρονικώς περιορισμένα μέτρα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, κίνητρα πρόσληψης για τους εργοδότες, επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων για άτομα που παρέχουν φροντίδα) ·

γ) μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων, ηλικιωμένων και νεαρών ανέργων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το ΕΤΠ δεν συγχρηματοδοτεί μέτρα κοινωνικής προστασίας, όπως συντάξεις ή παροχές ανεργίας.

Τέλος, το ταμείο αυτό μπορεί να προσφέρει χρηματοδοτική συνεισφορά εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων και το ποσό δε θα υπερβαίνει το 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους, ώστε να βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από πόρους του αιτούντος κράτους – μέλους.

Για την Ελλάδα, μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020 και υλοποιούνται οι κάτωθι αιτήσεις παροχής εξατομικευμένων δράσεων:

  1. Αίτηση EGF/2014/001 EL/Nutriart
  2. Αίτηση EGF/2014/009 EL/SPRIDER STORES
  3. Αίτηση EGF/2014/013 EL/ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ
  4. Αίτηση EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES
  5. Αίτηση EGF/2014/018 EL/ATTICA BROADCASTING
  6. Αίτηση EGF/2015/011 EL/SUPER MARKET LARISSA ABEE

Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4331/2015, Εθνική Αρχή Συντονισμού και Διαχειριστική Αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτσι όπως περιγράφεται στο άρθρο 18, παράγραφος 6 του ν. 4314/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και μέχρι τη σύσταση και δημοσίευση αυτής, τα ως άνω καθήκοντα ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ− ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ιδίου Υπουργείου.

 

Με τη με αρ. πρωτ.: 5.20263/5.15444/ 22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/ 27-07-2015) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αρ. 7.5013/30-03-2017 (ΦΕΚ 1180/Τεύχος Β/ 04-04-2017) ΚΥΑ ρυθμίζονται, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020, τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης των ενεργειών που απολαύουν χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014−2020.


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ