Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης: αρχές 2012 – μέχρι 10/2013

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η δράση συνίσταται στην εκπαίδευση 18.334 ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με επιταγή κατάρτισης και την πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Η πιστοποίηση των γνώσεων πραγματοποιείται από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ) και η συμμετοχή των καταρτιζομένων στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Η επιχορήγηση της επιταγής κατάρτισης περιέχει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία (700 €), και στοχεύει στην ανταλλαγή της με υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης. Η επιταγή εκδίδεται και χορηγείται στους ωφελούμενους από τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ).

Το νέο σύστημα προϋποθέτει:

1. Δημιουργία Μητρώου Ωφελουμένων για την ένταξη τους στην κατάρτιση, κατόπιν επιλογής τους και σύμφωνα με συγκεκριμένα μοριοδοτούμενα κριτήρια (ηλικίας και περιόδου ανεργίας).

2. Δημιουργία Μητρώου Παρόχων κατάρτισης, δηλ. πιστοποιημένων στην πληροφορική Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης

3. Χρήση επιταγής κατάρτισης από τον ωφελούμενο, εντός εξαμήνου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή της, η οποία του δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες ΤΠΕ καθώς και την δυνατότητα επιλογής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Κάθε πρόγραμμα απευθύνεται σε 10 - 25 ανέργους & διαρκεί 100 ώρες.

Τα Μητρώα των Ωφελουμένων και των Παρόχων κατάρτισης ΚΕΚ πρόκειται να συγκροτηθούν άμεσα στην ειδική ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, (http://www.voucher.gov.gr) που δημιουργείται για αυτόν τον σκοπό.

 

Η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης αποτελείται από τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες:

■ Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων ■ Επεξεργασία κειμένου ■ Υπολογιστικά φύλλα

■ Υπηρεσίες διαδικτύου ■ Βάσεις δεδομένων ■ Παρουσιάσεις

Οι δικαιούχοι κατάρτισης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα συνολικής αξίας 500 €, το οποίο καταβάλλεται στον καταρτιζόμενο μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

 

Στόχος

  • Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας
  • Η άρση του “ψηφιακού αναλφαβητισμού” στον πληθυσμό των ωφελούμενων και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Εγγραφή στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής, η οποία συνδέεται μ΄ένα μοναδικό κωδικό υποβολής, (Κ.Α.Υ.Α.Σ) που θα συνοδεύει τον άνεργο καθ΄ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης. Η αίτηση είναι απαραίτητη για την ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης καθώς και για την επιλογή των ενδιαφερομένων σύμφωνα με μοριοδοτούμενα κριτήρια (ηλικίας και περιόδου ανεργίας).
  • Η μη παρακολούθηση, κατά το τελευταίο ημερολογιακό έτος, άλλου προγράμματος κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ.

 

Δικαιούχος φορέας αρμόδιος για την υλοποίηση της δράσης είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ) προβαίνει στην παρακολούθηση, στον έλεγχο και στην πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των προγραμμάτων κατάρτισης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ: 22.000.000 €

 


Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ