Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περιόδος Υλοποίησης: 2010 - 2011

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες

 • Περιλαμβάνει δράσεις Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)  και την πιστοποίησή τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), σε αντικείμενα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις ανάγκες κάθε ανέργου.
 • Προϋποθέτει την υποχρεωτική συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης όλων των καταρτιζομένων στα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα ΤΠΕ.
 • Στοχεύει στην άρση του «ψηφιακού χάσματος – ψηφιακού αναλφαβητισμού» των ωφελούμενων που δημιουργείται και εντείνεται τόσο εξαιτίας των ανισοτήτων στην πρόσβαση όσο και εξαιτίας των διαφορών στο βαθμό γνώσης, εξοικείωσης και χρήσης των νέων εργαλείων και μεθόδων που δημιουργούνται από την ανάπτυξη των ΤΠΕ.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 4.000 ατόμων συνολικά.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η κατάρτιση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των γνώσεων των ωφελουμένων στοχεύει:

 • στην προώθηση της απασχολησιμότητας και των ίσων ευκαιριών, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας καθώς και με την πρόσβαση στην κατάρτιση των νέων καθώς και ατόμων που συναντούν δυσκολίες για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους.
 • στην αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και η διασφάλιση της ποιότητάς της με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων με διεθνή αναγνώριση και ανάλογη ανταπόκριση στη ζήτηση της αγοράς εργασίας.
 • στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεση των φορέων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση με φορείς – οργανισμούς που παρέχουν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 • στην δυναμική προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας καθώς και στη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των καταρτιζομένων.
 • στην ενίσχυση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης με την αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ και την προώθηση της καινοτομίας.
 • Διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης και ισότητα των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προτεραιότητα συμμετοχής στην κατάρτιση στις εξειδικευμένες δεξιότητες έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Νέοι/ες 
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (όπως Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Επιπλέον, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι:

 • Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, (ΑΕΙ & ΤΕΙ)
 • Απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης. Τόσο οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όσο και οι απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες θα πρέπει να έχουν σε ισχύ πτυχίο Βασικών Δεξιοτήτων ΤΠΕ.
 • Πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, αλλά πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  1. Είναι εγγεγραμμένοι σε κάποιο επιμελητήριο
  2. Είναι άνεργοι και το βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86
  3. Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου.
  4. Άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου (μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ).

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται:

 • στις περιφέρειες του Στόχου 1 "Σύγκλιση", όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • στις περιφέρειες του Στόχου 2 "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ -  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί:

 • στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη). Συνολικός Προϋπολογισμός: 7.963.017,00 , αριθμός ωφελουμένων: 2.200 άτομα
 • στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική). Συνολικός Προϋπολογισμός:  5.849.819,00 , αριθμός ωφελουμένων: 1.600  άτομα
 • στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου, (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο). Συνολικός Προϋπολογισμός: 587.164,00 €, αριθμός ωφελουμένων: 200 άτομα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν στην κατάρτιση στελεχών στα ακόλουθα ενδεικτικά αντικείμενα:

 Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

1

Ανάπτυξη λογισμικού και εφαρμογών

Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού εφαρμογών, Σχεδιασμός και υλοποίηση Βάσεων Δεδομένων, Γλώσσες Προγραμματισμού, Λειτουργικά Συστήματα, Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων κ.α.

2

Ανάπτυξη και διαχείριση επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων

Σχεδιασμός και υλοποίηση λογισμικού επικοινωνιών, Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Συστημάτων, Διαχείριση Δικτύου, Λειτουργικά συστήματα για δίκτυα, Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφοριών, Επικοινωνία Δεδομένων, Πρωτόκολλα Επικοινωνιών, κ.α.

3

Ανάπτυξη εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικό επιχειρείν)

Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογών Διαδικτύου, Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, Επικοινωνία Δεδομένων στο Διαδίκτυο, Υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, Επιχειρησιακές λειτουργίες ηλεκτρονικού εμπορίου, Ασφάλεια Συστημάτων Διαδικτύου, κ.α.

4

Εφαρμογή επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP)

Επιχειρησιακά μοντέλα, περιβάλλον ERP, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση έργων Πληροφορικής, Σχεδιασμός και υλοποίηση ERP στο Διαδίκτυο, Αναδιοργάνωση επιχειρησιακών πόρων, κ.α.

5

Διαχείριση έργων Πληροφορικής και ανάλυσης επιχειρησιακών συστημάτων

Ανάλυση επιχειρησιακών συστημάτων, Διαχείριση έργων Πληροφορικής, Διοίκηση έργων Πληροφορικής, Διαχείριση πληροφοριακών υποδομών, κ.α.

6

Ανάπτυξη εφαρμογών ψηφιοποίησης περιεχομένου και διάθεσης πολυμεσικού υλικού για το Διαδίκτυο και μικροσυσκευές

Ψηφιοποίηση audio/video περιεχομένου για το Διαδίκτυο και συσκευές κινητών τηλεφώνων, Τεχνολογίες Ψηφιοποίησης και διάθεσης πολυμέσων, Διασύνδεση ετερογενών συστημάτων και τεχνολογιών, σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών, κ.α.

7

Τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων

Συντήρηση και συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Συντήρηση ευρείας κλίμακας δικτύων, Βασικές αρχές πωλήσεων, κ.α.

8

Κατάρτιση στελεχών τεχνικών, αρχιτεκτονικών γραφείων και τοπογράφων

Προχωρημένα θέματα εφαρμογών αρχιτεκτονικού και τοπογραφικού σχεδίου, κ.α.


Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 10 έως 20 ανέργους, ενώ η διάρκειά του κυμαίνεται από 100-250 ώρες. Η διάρκεια του προγράμματος δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των 60 ημερολογιακών ημερών αλλά ούτε να υπερβαίνει τις 180 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς τη συμπερίληψη της διαδικασίας πιστοποίησης.

Το σύνολο της κατάρτισης θα υλοποιείται σε αίθουσες του ιδίου ή άλλου φορέα πιστοποιημένες στην Πληροφορική, από εκπαιδευτές πιστοποιημένους στην Πληροφορική από το ΕΚΕΠΙΣ ή από εκπαιδευτές διαπιστευμένους από εταιρείες που παρέχουν τις πιστοποιήσεις στις εξειδικευμένες δεξιότητες, οι οποίοι πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και με εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης των εξειδικευμένων δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν. Την πιστοποίηση αναλαμβάνουν φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της θεωρητικής κατάρτισης.

Για κάθε εκπαιδευτική ενότητα, οι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης. Αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα στο ίδιο διάστημα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία, ασφαλίζονται από τα  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης υποχρεωτικά στο ΙΚΑ. 

Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, ενώ καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσιών που φθάνει μέχρι και 10% του συνόλου των ωρών κατάρτισης, σε περίπτωση που το σύνολο των απουσιών ξεπεράσει το 10% του συνόλου της κατάρτισης, τότε οι καταρτιζόμενοι:

 • δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή
 • δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης
 • δεν λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ώρες απουσίας των ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αυξάνονται στο 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και την παρακολούθηση του αποτελέσματος της κατάρτισης.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης.
Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ