Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 2009 - 2010ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο τρίτος κύκλος των "Προγραμμάτων Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας":   

 • περιλαμβάνει ενέργειες εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τη απόκτηση ικανότητας επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή, την βελτίωση της ικανότητας κοινωνικής ένταξης καθώς και της πρόληψης του κοινωνικού αποκλεισμού, ατόμων που προέρχονται από ειδικές κοινωνικές ομάδες. 
 • προϋποθέτει τη δυνατότητα επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις Ελληνομάθειας Β' Επιπέδου που διενεργούνται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπ. Ε.Π.Θ. μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 
 • στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. 
 • κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 8.400 ατόμων συνολικά. 
 • προγραμματίζει την υλοποίηση των πράξεων από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εντός του 2009 και κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 • Προώθηση της ενσωμάτωσης των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας και την ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης με την αποτροπή κάθε μορφή κοινωνικής και πολιτισμικής μειονεξίας.
 • Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και εξοικείωση των ωφελουμένων με τη χρήση της.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου να βελτιωθούν οι προοπτικές πρόσβασης και ένταξής τους στην αγορά εργασίας καθώς και αυτές της ενσωμάτωσής τους στο κοινωνικό σύνολο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν άνεργοι Άνδρες και Γυναίκες από 16 ετών και άνω

 • Παλιννοστούντες 
 • Πρόσφυγες 
 • Μετανάστες 
 • Άνεργοι προερχόμενοι από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (π.χ. αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, κλπ) για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας δυσκολεύει την πρόσβαση και ένταξή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο της συμβολής του στις προτεραιότητες της Κοινότητας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται ως εξής:

 • κατά 75% στις περιφέρειες του Στόχου 1 "Σύγκλιση", όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • κατά 50% στις περιφέρειες του Στόχου 2 "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί: 

 • στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, όπου συμπεριλαβάνονται οι: Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη. Συνολικός Προϋπολογισμός: 13.985.000 € και Ωφελούμενοι: 3.671 άτομα.
 • στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, όπου συμπεριλαβάνονται οι: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική.
  Συνολικός Προϋπολογισμός: 16.220.000 € και Ωφελούμενοι: 4.258 άτομα.
 • στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου, αποτελούνται από τις: Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο.
  Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.795.000 € και Ωφελούμενοι: 471 άτομα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας έχουν διάρκεια 300 ωρών

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι ωφελούμενοι από τα προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 4,50 € (μικτό, ανά ώρα εκπαίδευσης), ανεξάρτητα από το δικαίωμα λήψης ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας.

Το επίδομα καταβάλλεται με τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, και εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις για την επάρκεια ελληνομάθειας Β΄ επιπέδου.

Καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ο εκάστοτε φορέας υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) υποχρεούται να ασφαλίζει τους καταρτιζόμενους, με ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ι.Κ.Α., να καλύπτει τις δαπάνες διατροφής καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης των ωφελουμένων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια συμμετοχής σε πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, στους ωφελούμενους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, γίνεται αναστολή του επιδόματος αυτού ενώ το χρονικό διάστημα της κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων, και παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας.
  Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος εκμάθησης ελληνικής γλώσσας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς και στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Ο.Α.Ε.Δ. 
 • στους Φορείς Υλοποίησης των πράξεων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.)

Ακολουθούν Πίνακες Κατανομής Προγραμμάτων ανά Τύπο και Φορέα Υλοποίησης   

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ