Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 09.06.2005 - 30.06.2008

Γενικά στοιχεία
Το έργο "Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ Ειδικών Μειονεκτουσών Ομάδων (Παλιννοστούντες)"

 • απευθύνεται στην Ευπαθή κοινωνικά Ομάδα των Παλιννοστούντων, οι οποίοι συναντούν δυσκολίες πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας με παράλληλο κίνδυνο επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Περιλαμβάνει 68 Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων
 • Έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό, ύψους 10.941.755,00 €
 • Η υλοποίηση των Σχεδίων Ο. Π. πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις περιφέρειες της Ανατολική Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Αττικής, όπου δηλ. υπάρχει συγκέντρωση της συγκεκριμένης Ομάδας Στόχου

Στόχος της Παρέμβασης
Η συγκεκριμένη Παρέμβαση έχει διττό στόχο. Αποβλέπει αφενός στην προώθηση των ίσων ευκαιριών με τη συμμετοχή των παλιννοστούντων - ανέργων - στην αγορά εργασίας και αφετέρου στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης, με την ένταξή τους στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης που αντιστοιχούν στις προσωπικές τους ανάγκες. 

Αντικείμενο της Παρέμβασης
Κάθε Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης περιλαμβάνει Ενέργειες Κατάρτισης, και Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.), οι οποίες πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προσαρμόζονται τόσο στις ειδικές συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας όσο και στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων στους οποίους απευθύνεται. Οι Ενέργειες Κατάρτισης υλοποιούνται από τα Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και χωρίζονται δύο Φάσεις :

Η πρώτη φάση κατάρτισης στοχεύει στην βελτίωση δεξιοτήτων και γνώσεων που συμβάλουν στη διευκόλυνση των ανέργων στην επικοινωνία τους στην καθημερινή ζωή με παράλληλη προετοιμασία για την ένταξή τους σε συγκεκριμένο επαγγελματικό αντικείμενο κατάρτισης της δεύτερης φάσης, το οποίο είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ενότητες με το εξής περιεχόμενο :

 • Γραφή, ανάγνωση, χρήση αριθμών, εκμάθηση επαγγελματικής ορολογίας
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και προετοιμασία για την ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία και επιχειρηματικότητα (με χρήση διοικητικών και άλλων υπηρεσιών, ενημέρωση σε Νομοθετικά θέματα κλπ.).

Η δεύτερη φάση κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διευκόλυνση ένταξης των ωφελουμένων στην τοπική αγορά εργασίας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους, μέσω αντικειμένων κατάρτισης που εντάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα Θεματικά Πεδία :

  1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  2. ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ
  3. ΜΜΕ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
  5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ
  6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  7. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  8. ΑΓΡΟΤΙΚΑ
  9. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Επίσης, σ΄ αυτή τη φάση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι ενότητες που αναφέρονται :

 • Στην Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας
 • Στις Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Οι δύο Φάσεις κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 200 – 500 ώρες. Οι Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των ωφελουμένων, πραγματοποιούνται από τους Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ) και διατρέχουν τις Ενέργειες Κατάρτισης σε ολόκληρη τη διάρκεια υλοποίησής τους. Ειδικότερα, οι Ενέργειες Σ.Υ.Υ. στοχεύουν

 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ένταξης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας
 • στον εξειδικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και καλλιέργεια, ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • στη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη, όπως τόνωση αυτοπεποίθησης, υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης της οικογένειας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε Δημόσιες Υπηρεσίες, κ.λ.π.
 • ευαισθητοποίηση των ατόμων της Ομάδας Στόχου για συμμετοχή στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων

Οι εν λόγω Ενέργειες υλοποιούνται σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο κατά περίπτωση.

Η έναρξή τους προσδιορίζεται ένα μήνα πριν από την έναρξη των Ενεργειών Κατάρτισης με στόχο την εισαγωγή των ωφελούμενων στους σκοπούς, τους στόχους και στο περιβάλλον των Σχεδίων Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων.

Τα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων περιλαμβάνουν και Ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση οι οποίες εξελίσσονται ταυτόχρονα με τις Ενέργειες Κατάρτισης και τις Ενέργειες (Σ.Υ.Υ.).

Συνεχίζονται μάλιστα και μετά το πέρας των Ενεργειών Κατάρτισης & Σ.Υ.Υ. και αφορούν στο σύνολο των ωφελουμένων.

Κατηγορίες ωφελουμένων
Δυνατότητα ένταξης στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων έχουν 1500 άνεργοι Άνδρες και Γυναίκες από 16 ετών και άνω που ανήκουν στην Κοινωνικά Ευπαθή Ομάδα των Παλιννοστούντων.

Διαδικασία ένταξης στην Παρέμβαση
Προϋποθέσεις για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων αποτελούν :

 • η εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι
 • η έκδοση Δελτίου Ανεργίας και παραπομπή τους στους εξειδικευμένους επαγγελματικούς Συμβούλους Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ή στους Φορείς Παροχής Υποστήριξης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.)
 • σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης, με τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και τεκμηρίωση ένταξης του ωφελούμενου στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης από τον επαγγελματικό Σύμβούλο της εκάστοτε Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή τον Φορέα (Π.Σ.Υ.Υ.)

Παροχές - Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 € μικτό ανά ώρα Κατάρτισης. Εκπαιδευτικό επίδομα δεν δίδεται για τις ώρες των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσει στον Φορέα Υλοποίησης πριν την έναρξη των Ενεργειών Κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Πληροφορίες – υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται :

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων (Κ.Ε.Κ. & Φορείς (Π.Σ.Υ.Υ.).

Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Παρέμβασης ανά Νομό, Ο.Τ.Α., Τίτλο Σχεδίου & Φορέα Υλοποίησης.

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ