Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ - ΕΡΓΟΥ

"Κατάρτιση 3.500 ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ 

Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κοινωνία της Πληροφορίας
Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στη ψηφιακή οικονομία 
Μέτρο: 3.4 Αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού

Συνοπτική Περιγραφή


Το έργο - καλή πρακτική περιελάμβανε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για 3.500 ανέργους.

Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του έργου απευθυνόταν σε ωφελούμενους, άνεργους που είχαν ανάγκη εξειδικευμένης κατάρτισης, όπως σε:

 • Στελέχη ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών. 
 • Στελέχη ανάπτυξης και διαχείρισης επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων. 
 • Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου και επιχειρησιακών εφαρμογών στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονικού επιχειρείν). 
 • Στελέχη εφαρμογής επιχειρησιακών συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων(ERP). 
 • Στελέχη διαχείρισης έργων Πληροφορικής και ανάλυσης επιχειρησιακών συστημάτων. 
 • Στελέχη ανάπτυξης εφαρμογών ψηφιοποίησης περιεχομένου και διάθεσης πολυμεσικού υλικού για το Διαδίκτυο και μικροσυσκευές. 
 • Στελέχη τεχνικής υποστήριξης και πωλήσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. 
 • Στελέχη τεχνικών, αρχιτεκτονικών γραφείων και τοπογράφων.

Τα προγράμματα κατάρτισης είχαν διάρκεια από 100 έως 250 ώρες.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των καταρτιζομένων ήταν η χρήση Η/Υ και το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Βασικών Δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ, ενώ η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιήθηκε από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), μέσω της διαδικασίας εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων.

Κάθε άνεργος έλαβε εκπαιδευτικό επίδομα 2 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης, ενώ οι καταρτιζόμενοι που προέρχονταν από Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες έλαβαν επίδομα 5 € (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης. 

Αποτελέσματα - Επιπτώσεις

Με την υλοποίηση 173 προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης επετεύχθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι: 

 • η απόκτηση των γνώσεων σε εξειδικευμένες ειδικότητες τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας. 
 • η βελτίωση της ικανότητας επαγγελματικής ένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας, με την συνεχή αναβάθμιση και προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις νέες ανταγωνιστικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας και την εφαρμογή - ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών. 
 • η δημιουργία των απαραίτητων συνθηκών για την ισόρροπη συμμετοχή όλων των ομάδων του πληθυσμού στα νέα επαγγέλματα των ΤΠΕ, με προτεραιότητα στη συμμετοχή των γυναικών.

Η πιστοποίηση των καταρτιζομένων πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης, υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο, οι οποίες διεξήχθησαν εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήξη της κατάρτισης.

Στην κατάρτιση συμμετείχαν συνολικά 3.349 ωφελούμενοι, από τους οποίους 2.587 συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, ενώ έλαβαν την πιστοποίηση 1.616 άτομα, δηλ. το ποσοστό επιτυχίας ήταν 62,46%.

Από τους καταρτισθέντες

 • με την πάροδο 2 μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, 344 άτομα εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ενώ 43 άτομα εντάχθηκαν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 
 • με την πάροδο 6 μηνών από τη λήξη του προγράμματος κατάρτισης, 587 άτομα εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ 139 εντάχθηκαν σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Ομάδα - Στόχος

 • Άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, οι οποίοι μπορούν να είναι είτε πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης ή απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ) θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης, με εισόδημα κάτω του αφορολογήτου ορίου. 
 • άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων όμοιου εκπαιδευτικού επιπέδου (δηλ. απόφοιτοι μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή απόφοιτοι ΤΕΙ και ΑΕΙ) 
 • άνεργοι μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων που είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικά επιμελητήρια με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Έναρξη: 25.07.2006 Λήξη: 31.08.2008

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

10.311.917 €


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ