Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 07.03.2005 - 31.12.2007

Γενικά στοιχεία
Οι Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις απευθύνονται σε άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, (Τσιγγάνοι και Έλληνες Μουσουλμάνοι), οι οποίοι συναντούν δυσκολίες πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας και διατρέχουν κίνδυνο επαγγελματικού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 12.123.500 € και αφορά σε 75 Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, τα οποία θα υλοποιηθούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες υπάρχουν οικισμοί ατόμων των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού. 

Στόχος της Παρέμβασης
Αποσκοπεί αφενός μεν στην προώθηση και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν στις προαναφερόμενες κοινωνικές ομάδες και αφετέρου στην κοινωνική ενσωμάτωση των εν λόγω κατηγοριών.

Αντικείμενο της Παρέμβασης 
Κάθε Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης περιλαμβάνει Ενέργειες Κατάρτισης, που υλοποιούνται από τα Πιστο-ποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, που υλοποιούνται από τους Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Υ.Υ.).

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους και να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ανέργων στους οποίους απευθύνονται. 

Οι Ενέργειες Κατάρτισης χωρίζονται σε δύο Φάσεις : 

Η πρώτη φάση κατάρτισης αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη αναγκαίων κοινωνικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν την επικοινωνία των ωφελουμένων στην καθημερινή ζωή και στην προετοιμασία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και αφετέρου στη διευκόλυνση της παρακολούθησης της επαγγελματικής κατάρτισης (β΄ φάση).

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει :    

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής, ανάγνωσης και χρήσης αριθμών και ενίσχυση του προφορικού λόγου
 • Επαγγελματική ορολογία αντίστοιχη με το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και εργασιακά θέματα   

Η δεύτερη φάση κατάρτισης αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των καταρτιζομένων με την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα βελτιώσουν τις δυνατότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης που περιλαμβάνει εντάσσονται στα ακόλουθα θεματικά πεδία : 

1 Περιβάλλον
2 Υγεία – Πρόνοια
5 Οικονομία Διοίκηση
8 Αγροτικά
9 Τεχνικά – Μεταφορές 

Οι δύο Φάσεις κατάρτισης έχουν συνολική διάρκεια που κυμαίνεται από 200 - 500 ώρες.

Οι Ενέργειες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) στοχεύουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση των ενδιαφερομένων πριν από την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και πραγματοποιούνται με την ενεργοποίηση εξειδικευμένων Κοινωνικών Φορέων, των Φορέων Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Φ.Π.Σ.Σ.Υ.), οι οποίοι αναπτύσσουν Δράσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι Συνοδευτικές Υπηρεσίες διατρέχουν όλη τη διάρκεια της κατάρτισης.

Οι ενέργειες ΣΥΥ συμβάλλουν:    

 • στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων
 • στην καλλιέργεια και η ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • στη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική τους υποστήριξη 

Υλοποιούνται σε ομαδικό ή και ατομικό επίπεδο κατά περίπτωση.

Η έναρξη των ΣΥΥ τοποθετείται πριν από την έναρξη της κατάρτισης με στόχο την εισαγωγή των ωφελούμενων στους σκοπούς, τους στόχους και το περιβάλλον απόκτησης της επαγγελματικής ειδίκευσης, συνεχίζονται σε όλη τη διάρκειά της.
 
Στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται και ενέργειες Προώθησης στην Απασχόληση.

Οι εν λόγω ενέργειες συνεχίζονται και μετά το πέρας των Ενεργειών Κατάρτισης και Σ.Υ.Υ.

Κατηγορίες ωφελουμένων

Δυνατότητα ένταξης στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων έχουν 1.500 άνεργοι Άνδρες και Γυναίκες από 16 ετών και άνω που ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Τσιγγάνοι και Έλληνες Μουσουλμάνοι).

Διαδικασία ένταξης στην Παρέμβαση

Προϋποθέσεις για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων αποτελούν :   

 • η εγγραφή τους στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι
 • η σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τους ειδικούς Συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ., για άτομα των Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, και τους Φορείς Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
 • η παραπομπή των ενδιαφερομένων από τους Συμβούλους του Ο.Α.Ε.Δ. στους Φορείς Υλοποίησης των Παρεμβάσεων 

Παροχές - Εκπαιδευτικό επίδομα
Οι συμμετέχοντες στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 € μικτό ανά ώρα Κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό επίδομα δεν δίδεται για τις ώρες των Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. 

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.
 
Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο Σχέδιο θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος Κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Πληροφορίες – υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν από τον Απρίλιο 2005 να απευθύνονται :   

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων (δηλαδή τα Κ.Ε.Κ. και τους Φ.Π.Σ.Υ.Υ.) 

Ακολουθούν Πίνακας Κατανομής για τους Τσιγγάνους και Πίνακας Κατανομής για τους Έλληνες Μουσουλμάνους των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Παρέμβασης ανά Περιφέρεια, Νομό, Ο.Τ.Α., Τίτλο Σχεδίου Ο. Π. & Φορέα Υλοποίησης.

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ