ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ."

 

Το Αρχείο prokanerg2001a.zip της Προκήρυξης περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:

1           yaanerg.doc (Το σχέδιο Υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη του έργου)

2           perilanerg.doc (Η περίληψη του έργου, όπως δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τον Ελληνικό Τύπο)

3           atanerg.doc  (Το Αναλυτικό Τεύχος της Προκήρυξης)

4           pararanerg.doc  (Τα Παραρτήματα της Προκήρυξης)

5           akforeanerg.doc (Υπόδειγμα 1 Αναλυτική κατάσταση υποβαλλομένων προτάσεων & προγραμμάτων κατάρτισης)

6           tpprotanerg.doc (Υπόδειγμα 2  Τεύχος τεχνικής προσφοράς πρότασης)

7           tpproganerg.doc (Υπόδειγμα 3 Τεύχος τεχνικής προσφοράς προγράμματος κατάρτισης)

8           opproganerg,doc (Υπόδειγμα 4 Οικονομική προσφορά προγράμματος κατάρτισης)

Τα Υποδείγματα ενώ περιέχονται και μέσα στα Παραρτήματα παρουσιάζονται χωριστά για διευκόλυνση των αναδόχων.