Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 07.11.2003 - 30.04.2008  

Στόχος της Ενέργειας
Η συγκεκριμένη ενέργεια κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους ανέργους για την προώθησή τους σε "Επαγγέλματα Περιβάλλοντος", τα οποία πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα και εξειδικεύονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες :     

 • Υδατικοί πόροι – Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων
 • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
 • Προστασία και διαχείριση βιοτόπων και φυσικού περιβάλλοντος
 • Ατμοσφαιρική ρύπανση  
 • Θεσμοί Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα κατάρτισης είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες της κάθε περιοχής.

Επίσης, η συνεργασία των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, κρίνεται απαραίτητη ιδίως κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των προγραμμάτων με Φορείς που έχουν πρακτική εμπειρία σε ζητήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Απόβλητων κλπ.   

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 150 μέχρι 400 ώρες εκπαίδευσης.

Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα για την «Κατάρτιση Στελεχών Κέντρων Πληροφόρησης και Ειδικών Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών Φυσικού Περιβάλλοντος», των οποίων η διάρκεια αυξάνεται στις 600 ώρες και η μέθοδος κατάρτισης θα είναι "εναλλασσόμενη", δηλαδή ένας συνδυασμός θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με εξάσκηση σε πραγματικές συνθήκες απασχόλησης, εντάσσοντας τον καταρτιζόμενο σε φορείς με δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο κατάρτισης.

Κατηγορίες ωφελουμένων  
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν Άνδρες και Γυναίκες από 18 ετών και άνω, συγκεκριμένα :  

 • Άνεργοι Νέοι / ες  
 • Άνεργοι Ενήλικες
 • Μακροχρόνια άνεργοι
 • Γυναίκες
 • Άνεργοι μεγάλης ηλικίας (45-64) ετών
 • Άτομα Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων
 • Μηχανικοί πτυχιούχοι ΑΕΙ, όλων των ειδικοτήτων, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :  
  • Είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ  
  • Είναι άνεργοι, τεκμηριωμένα με Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86
  • Έχουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το προηγούμενο οικονομικό έτος, με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα κάτω του ύψους του αφορολόγητου

Παροχές και επιχορηγήσεις
Όλοι οι συμμετέχοντες στα προγράμματα δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,52 € μικτό ανά ώρα εκπαίδευσης, ενώ για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες πληθυσμού το επίδομα ανέρχεται στα 4,99 € μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Ειδικά για τους επιδοτούμενους ανέργους γίνεται αναστολή του επιδόματος ανεργίας για όσο χρόνο διαρκεί η κατάρτισή τους.

Το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατάρτιση συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας τους.

Ο επιδοτούμενος άνεργος προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να προσκομίσει στον φορέα υλοποίησης πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, έγγραφο αναστολής της επιδότησής του από τον Ο.Α.Ε.Δ. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία ένταξης
Προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα παραπάνω προγράμματα είναι : 

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη επιδόματος ανεργίας
 • Έκδοση Δελτίου Ανεργίας
 • Συμμετοχή στη διαδικασία Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης.  

Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι - ωφελούμενοι μπορούν  να απευθύνονται : 

 • τις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.  
 • στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.  
 • στους Φορείς Υλοποίησης των προγραμμάτων  

Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων ανά Περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης 

Σχετικά Έγγραφα
01/03/2004 ΕΝΤΥΠΑ

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ