Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 2010 - 2011

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες, μέσω της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • Περιλαμβάνει δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής τηλε-κατάρτισης ανέργων από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση γνώσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και την πιστοποίησή τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ). Τα αντικείμενα της εν λόγω κατάρτισης είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και στις ανάγκες κάθε ανέργου και βασίζονται στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου μικτής κατάρτισης, η οποία αποτελεί συνδυασμό της κλασσικής «πρόσωπο με πρόσωπο» κατάρτισης με την ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (e-learning), δηλ κατάρτιση σε μη πραγματικό χρόνο μέσω Διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή.
 • Προϋποθέτει τη συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης, υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
 • Στοχεύει στην άρση του ψηφιακού χάσματος του λεγόμενου «ψηφιακού αναλφαβητισμού» των ωφελούμενων με την απόκτηση των δεξιοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των ΤΠΕ.
 • Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια 10.000 ατόμων συνολικά.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ενέργειες κατάρτισης σε βασικές δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που πραγματοποιούνται με την μέθοδο της μικτής κατάρτισης, σε συνδυασμό με την πιστοποίηση των γνώσεων των ωφελουμένων συμβάλλουν:

 • στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων πληροφορικής μέσω ευέλικτων διαδικασιών, που βασίζονται στην κατανόηση και χρήση των σύγχρονων ΤΠΕ εφαρμογών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.
 • στη κατάρτιση του ευρύτερου πληθυσμού της χώρας σε νέες δεξιότητες ΤΠΕ καθώς και στη διάδοση και εφαρμογή της τηλε-κατάρτισης, με προτεραιότητα τις γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές και το νησιωτικό χώρο, με την εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων που αναπτύσσουν την ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων.
 • στην προώθηση της απασχολησιμότητας και των ίσων ευκαιριών, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας και με την πρόσβαση στην κατάρτιση των νέων καθώς και ατόμων από τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που συναντούν δυσκολίες για κοινωνικούς, οικονομικούς, γεωγραφικούς ή άλλους λόγους.
 • στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη σύνδεση των φορέων που παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση με φορείς – οργανισμούς που παρέχουν πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
 • στην αναβάθμιση της παρεχόμενης κατάρτισης και τη διασφάλιση της ποιότητάς της με την απόκτηση τίτλων- πιστοποιητικών γνώσεων και δεξιοτήτων με διεθνή αναγνώριση και ανάλογη αναγνώρισή τους από την αγορά εργασίας.
 • στην ανάδειξη της πιστοποίησης των αποκτώμενων δεξιοτήτων ως "καλή πρακτική" για όλα τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
 • στην δυναμική προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας καθώς και στη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των καταρτιζομένων.
 • στην ενίσχυση της μετάβασης στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης με την αξιοποίηση των σύγχρονων ΤΠΕ και την προώθηση της καινοτομίας.
 • Διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης και ισότητα των ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προτεραιότητα συμμετοχής στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης έχουν τα άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελούμενων:

 • Νέοι/ες
 • Γυναίκες
 • Μακροχρόνια άνεργοι/ες
 • Άτομα που προέρχονται από πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται ή απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. (Άτομα με Αναπηρία, παλιννοστούντες, πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, χρήστες και πρώην χρήστες ουσιών, οροθετικούς, ανήλικους παραβάτες, φυλακισμένους, αποφυλακισμένους, άστεγους, άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες).

Άμεσα ωφελούμενοι/ες της ενέργειας είναι άνεργοι/ες : 

 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • πτυχιούχοι ΤΕΙ, ΑΕΙ (οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις – επιμελητήρια, π.χ. μηχανικοί, δεν έχουν την δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.) με κριτήριο

α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολόγητου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους

β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Στη δεύτερη περίπτωση αυτή με δήλωση του Νόμου 1599/86 βεβαιώνουν ότι είναι άνεργοι αναφέροντας και το χρονικό διάστημα ανεργίας στον κλάδο τους.

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και της αποστολής του για την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης με τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.

Η συγχρηματοδότηση των πράξεων στις περιφέρειες κατανέμεται:

 • στις περιφέρειες του Στόχου 1 "Σύγκλιση", όπου συμπεριλαμβάνονται οι 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και οι 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και
 • στις περιφέρειες του Στόχου 2 "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση" όπου εντάσσονται οι 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Η εν λόγω δράση πρόκειται να υλοποιηθεί:

 • στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο, Κρήτη). Συνολικός Προϋπολογισμός: 8.626.601,00 €, αριθμός ωφελουμένων: 5.500 άτομα
 • στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία και Αττική). Συνολικός Προϋπολογισμός: 6.337.304,00 , αριθμός ωφελουμένων: 4.050 άτομα
 • στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου, (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο). Συνολικός Προϋπολογισμός: 636.094,00 €, αριθμός ωφελουμένων: 450 άτομα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα διακρίνονται σε δύο (2) τύπους:  

 • Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Βάσεων Δεδομένων, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εκπαιδευτικές ενότητες: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων - ΤΥΠΟΣ 1
 • Προγράμματα εκμάθησης χρήσης βασικών εννοιών ΤΠΕ και Παρουσιάσεων, όπου περιλαμβάνονται: Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, Παρουσιάσεις - ΤΥΠΟΣ 2

Τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα ισχύουν για ωφελούμενους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε 10 έως 20 ανέργους και έχει διάρκεια 100 ωρών. Από αυτές οι 70 ώρες περιλαμβάνουν ασύγχρονη τηλε-κατάρτιση (δηλ. εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή) και 30 ώρες καλύπτονται με διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» σεμιναριακού τύπου, η οποία πραγματοποιείται  σε πέντε (5) εκπαιδευτικές συναντήσεις των έξι (6) ωρών εκάστη.

Οι 30 ώρες της εκπαίδευσης «πρόσωπο με πρόσωπο», θα υλοποιούνται σε αίθουσες πιστοποιημέ-νες στην Πληροφορική του ιδίου ή άλλου φορέα, από εκπαιδευτές πιστοποιημένους στην Πληροφορική από το ΕΚΕΠΙΣ.

Το μέρος της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης (70 τουλάχιστον ανθρωποώρες κατάρτισης) θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτύου σε χώρους επιλογής του καταρτιζομένου, χωρίς φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου. 

Οι χώροι (δομές) ή οι σχολικές αίθουσες που θα είναι διαθέσιμες στους καταρτιζόμενους στα πλαίσια της τηλε-κατάρτισης πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο δήμο διαμονής τους.

Οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα τηλε-κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας είτε από δικό τους χώρο είτε από χώρους που θα διαθέτει (σε συγκεκριμένες ώρες και ημέρες)  ο Ανάδοχος Φορέας Υλοποίησης του προγράμματος. Οι χώροι μπορεί να είναι αίθουσες πιστοποιημένες στην Πληροφορική ή σχολικές αίθουσες (εργαστήρια πληροφορικής).

Οι πιστοποιημένες στην Πληροφορική αίθουσες που θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια της κλασικής κατάρτισης, (δηλ. για την «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία)  πρέπει να βρίσκονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στον τόπο διαμονής των καταρτιζομένων και απαραίτητα στον ίδιο Νομό.

Η διάρκεια του προγράμματος δεν πρέπει να  είναι μικρότερη από 40 ημερολογιακές μέρες αλλά ούτε να υπερβαίνει τις 90 ημερολογιακές μέρες  χωρίς τη συμπερίληψη των εξετάσεων για την πιστοποίηση των γνώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται τους καταρτιζόμενους/ες η δυνατότητα πιστοποίησης των βασικών δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ που αποκτήθηκαν. Την πιστοποίηση αναλαμβάνουν φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους και αφορά στην Επεξεργασία Κειμένου, τα Υπολογιστικά Φύλλα, τις Εφαρμογές στο διαδίκτυο και 

 • Στις Βάσεις Δεδομένων, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τύπου 1
 • Στις Παρουσιάσεις, για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τύπου 2

Οι εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτικές για κάθε καταρτιζόμενο και πρέπει να υλοποιούνται το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της τελευταίας συνεδρίας και μετά τη λήξη των 100 ωρών. Κάθε καταρτιζόμενος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μία (1) φορά σε επαναληπτικές εξετάσεις πιστοποίησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι άνεργοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 ευρώ μικτό ανά ώρα κατάρτισης.

Για τους καταρτιζόμενους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες πληθυσμού το εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ μικτά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι, σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία, ασφαλίζονται από τα  Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης υποχρεωτικά στο ΙΚΑ.  

Εκτός από το εκπαιδευτικό επίδομα, καλύπτονται οι δαπάνες διατροφής των καταρτιζομένων, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, στις περιπτώσεις που η ημερήσια διάρκεια κατάρτισης ξεπερνά τις τρεις (3) ώρες, ενώ καλύπτονται οι τυχόν δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των καταρτιζομένων, όπου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣΔΕΚ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Κάθε καταρτιζόμενος έχει δυνατότητα απουσίας μέχρι και έξι (6) ωρών κλασικής εκπαίδευσης (δηλ. ένα σεμινάριο). Στα άτομα με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν στα προγράμματα τηλε-κατάρτισης, οι ώρες απουσίες αυξάνονται σε δώδεκα (12) (δηλ. δύο σεμινάρια).

Σε περίπτωση που το σύνολο των απουσιών καταρτιζομένου  ξεπερνούν το προαναφερόμενο όριο, τότε: 

 • δεν δικαιούται οποιαδήποτε αμοιβή
 • δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης
 • δεν λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος καταρτιζόμενος δεν συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δεν δικαιούται εκπαιδευτικό επίδομα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 • Εγγραφή στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένοι (ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας) καθώς και έκδοση Δελτίου Ανεργίας.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τον Εργασιακό Σύμβουλο των κατά τόπους Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης ή/και στις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης (ΔΥΑ), με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες των ωφελουμένων για την παραπομπή τους στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και την παρακολούθηση του αποτελέσματος της κατάρτισης.
 • Αναστολή της επιδότησης του ωφελούμενου από τον Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας. Το σχετικό έγγραφο αναστολής πρέπει προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στο φορέα υλοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης. 
Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ