Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Οι φορείς υλοποίησης της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών χαρακτηρίζονται ως "Τελικοί Αποδέκτες" και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ακολουθώντας τις προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται στο Σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου των Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

Οι Τελικοί Αποδέκτες των ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, προσδιορίζονται από τους Τελικούς Δικαιούχους κάθε πράξης που εντάσσεται στο Ε.Π. "Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση".

Οι Τελικοί Αποδέκτες ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» είναι οι εξής :

  1. Τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) που πιστοποιήθηκαν από το ΕΚΕΠΙΣ και υλοποίησαν ενέργειες παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Β΄ Κ.Π.Σ.
  2. Τα Εξειδικευμένα Κέντρα που πιστοποιήθηκαν από το ΕΚΕΠΙΣ και υλοποίησαν ολοκληρωμένα προγράμματα στο πλαίσιο του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» στο Β΄ΚΠΣ για τις ομάδες που δραστηριοποιούνται και για το μεταβατικό διάστημα μέχρι το 2003.
  3. Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και  Επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 277 επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Δ.Κ.Κ. Επίσης, Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Αστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία στην παροχή σχετικών ενεργειών.
  4. Φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου, μη πιστοποιημένοι στο Β΄ ΚΠΣ, που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν έχοντας εφαρμόσει αποδεδειγμένα σχετικές δράσεις.
  5. Τα Κέντρα Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών που συγχρηματοδοτήθηκαν για τη σύσταση και λειτουργία τους από την Κοινοτική Πρωτοβουλία «Απασχόληση» ή από το Υποπρόγραμμα 5 του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  6. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κοινωνικού τομέα με εμπειρία στην παροχή συναφών υπηρεσιών που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και γενικότερα τη δραστηριοποίησή τους, εντός της χώρας, σε ανάλογο τομέα.
  7. Κέντρα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (ΚΕΚΥΚ ΑΜΕΑ) εφόσον έχουν συσταθεί και είναι σε λειτουργία, μόνο για τα Άτομα με Αναπηρίες.
  8. Οργανώσεις – Σύλλογοι των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 3.
  9. Τα επαγγελματικά σωματεία των οποίων το καταστατικό προβλέπει την παροχή υπηρεσιών που περιγράφονται στο άρθρο 5.
  10. Οι σύλλογοι γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση καθώς και των ατόμων με ψυχικές ασθένειες που διαβιούν εκτός ιδρυμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές, στο Καταστατικό των εν λόγω φορέων, απαιτείται διάταξη που να προβλέπει τη λειτουργία  επιστημονικού συμβουλίου.
Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ