Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρονική προσβασιμότητα σημαίνει υπέρβαση των τεχνικών εμποδίων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και άλλων όπως ηλικιωμένα άτομα, στην προσπάθειά τους να συμμετάσχουν ισότιμα στην κοινωνία της πληροφορίας.

Στο πλαίσιο της προσβασιμότητας συμπεριλαμβάνονται δυνητικά όλα τα είδη που εντάσσονται στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες.

Η πλήρης ηλε-προσβασιμότητα αποτελεί τεράστια πρόκληση, καθώς αφενός υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα κατηγοριών αναπηρίας ενώ αφετέρου οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας εξελίσσονται διαρκώς.

Επίσης, αποτελεί ενθάρρυνση για τους ανθρώπους με αναπηρίες η δυνατότητα χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και του διαδικτύου, δίδοντάς τους τη δυνατότητα ενημέρωσης για τις προοπτικές που το internet μπορεί να τους προσφέρει.

Η διαδικτυακή πύλη της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ μέσω της ηλε- προσβασιμότητας στοχεύει στην διασφάλιση "της αρχής μη διάκρισης", η οποία εφαρμόζεται με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφόρηση "μειονεκτούντων ομάδων" του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές προσβασιμότητας.

"Η αρχή της μη διάκρισης" βασίζεται καταρχήν στο άρθρο 19 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ε.Ε. η οποία παρέχει την νομική βάση για τη δράση της κοινότητας για την καταπολέμηση της διάκρισης που βασίζεται στο φύλο, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιο προσανατολισμό. Επιπρόσθετα, η αρχή εξειδικεύεται

  • αφενός με την Οδηγία 2000/78/EC που θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση όλων των προαναφερόμενων διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και
  • αφετέρου με το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (EC) 1083/2006.

Το άρθρο 16 του Κανονισμού απαγορεύει την διάκριση κατά την διαδικασία υλοποίησης και πρόσβασης στα Διαρθρωτικά Ταμεία με βάση το φύλο, την φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τη ύπαρξη αναπηρίας, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισμό. Επιπλέον απαιτεί "η προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία να αποτελεί ένα από τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό επιχειρήσεων που συγχρηματο-δοτούνται από τα Ταμεία και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διάφορες φάσεις υλοποίησης".

Οι αρχές της μη διάκρισης καθώς και της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί στη στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης εξειδικευμένων χαρακτηριστικών και τεχνικών που αποκλείουν τη μειονεκτική μεταχείριση των ατόμων με αναπηρίες.

Προσφέρει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης καθώς και σε ηλικιωμένα άτομα να έχουν ισότιμη πρόσβαση στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας καθώς επίσης να ενημερωθούν για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την υλοποίηση των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από αυτό.

Προς το παρόν η ιστοσελίδα έχει εφαρμόσει σε όλες τις υπο-σελίδες της τεχνικές που παρέχουν στον επισκέπτη δυνατότητες αλλαγής μεγέθους των χαρακτήρων ανάγνωσης καθώς και αλλαγή φόντου με στόχο την διευκόλυνση της αναγνωσιμότητας των σελίδων της από άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Επιπλέον, η δικτυακή πύλη υποστηρίζεται από ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο βασίζεται σε τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες συμμορφώνονται με τις ειδικές προδιαγραφές που συνδέονται με την πρωτοβουλία "i-2010 – Ευρωπαϊκή Κοινωνία της Πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση".

Πηγή : http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226h_el.htm

Σχετικές Ιστοσελίδες

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/research/accessibility/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/policy/accessibility/com_2008/index_en.htm

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ