Αναλυτική αναζήτηση στα έργα1989 - 1993  

Η υιοθέτηση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης, τον Ιούλιο 1987, απετέλεσε την αφετηρία για ριζική μεταρρύθμιση του συνόλου των διαρθρωτικών πολιτικών και προσδιορισμό του πλαισίου για την πρώτη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων.

Η μεταρρύθμιση αυτή ξεκίνησε το 1988, με την υιοθέτηση του "πακέτου Delors", και υλοποιήθηκε με την έκδοση των σχετικών κανονισμών για το διάστημα 1988-1992, συνδέοντας έτσι το Ε.Κ.Τ. με τα άλλα Διαρθρωτικά Ταμεία με στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

Από το 1989 μέχρι το 1993 ο συνολικός προϋπολογισμός των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων διπλασιάστηκε.

Η νέα διάρθρωση στηρίχθηκε σε 4 γενικές αρχές:1 ■ τη συγκέντρωση ■ την εταιρική σχέση ■ τον προγραμματισμό και ■ την προσθετικότητα, προκαθορίζοντας παράλληλα 5 Στόχους τους οποίους τα Ταμεία έπρεπε να πετύχουν συλλογικά, στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγραμματισμού και αποκεντρωμένης οργάνωσης και διαχείρισης.

Οι αποφάσεις για αιτήσεις αναφορικά με το ΕΚΤ άρχισαν να λαμβάνονται πλέον σε εθνικό και κάποιες φορές σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι πέντε θεμελιώδεις Στόχοι2 της νέας διαρθρωτικής πολιτικής συνίστανται στην:

 • Προώθηση της ανάπτυξης και της διαρθρωτικής προσαρμογής των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών (Στόχος 1)
 • Ανασυγκρότηση των περιφερειών, παραμεθόριων περιφερειών ή τμημάτων περιοχών (περιλαμβανομένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των αστικών κοινοτήτων) που πλήττονται σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή (Στόχος 2) 
 • Καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας (Στόχος 3)
 • Διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων (Στόχος 4)
 • Επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων και προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών (Στόχοι 5α και 5β αντίστοιχα)

Οι τέσσερις αρχές που τέθηκαν εκείνη την περίοδο είναι:

 • Αρχή της συγκέντρωσης: Οι κοινοτικές παρεμβάσεις συγκεντρώνονται σε έναν περιορισμένο αριθμό Στόχων προτεραιότητας
 • Αρχή της εταιρικής σχέσης: Όλα τα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού και υλοποίησης διέπονται από τη στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές
 • Αρχή του προγραμματισμού: Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων δεν προορίζονται για τη χρηματοδότηση μεμονωμένων έργων, αλλά συμβάλλουν στην υλοποίηση πολυετών προγραμμάτων
 • Αρχή της προσθετικότητας: Οι πόροι των Ταμείων δεν χρησιμοποιούνται για να υποκαταστήσουν τις εθνικές διαρθρωτικές ενισχύσεις, αλλά προστίθενται σε αυτές.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, με τη Συνθήκη του Maastricht, οι αρμοδιότητες της Κοινότητας επεκτάθηκαν και στον κοινωνικό τομέα με τη θέσπιση του Κοινωνικού Πρωτοκόλλου.

Οι στόχοι του Πρωτοκόλλου συνίστανται:

 • στην προώθηση της απασχόλησης
 • στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας
 • στην κοινωνική προστασία
 • στον κοινωνικό διάλογο
 • στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων για να διασφαλισθεί υψηλό και βιώσιμο επίπεδο απασχόλησης
 • στην ένταξη των ατόμων που αποκλείονται από την αγορά εργασίας

1,2 (2007) Ναπολέων Μαραβέγιας, Μιχάλης Τσινισιζέλης "Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση – Οργάνωσης και πολιτικές - 50  χρόνια" – Η διαρθρωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σελ. 589 - 591) 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ