Αναλυτική αναζήτηση στα έργαΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΩΣ "ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ"

Για τον χαρακτηρισμό ενός έργου που υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ ως «καλή πρακτική» αναφέρονται τα παρακάτω :
1. Απαραίτητες προϋποθέσεις
 

  • Το προτεινόμενο έργο να βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης (ώστε να μπορεί να τεκμηριωθεί το αποτέλεσμα και όχι η ιδέα)
  • Το προτεινόμενο έργο να μην παρουσιάζει διαχειριστικά προβλήματα

2. Κύρια κριτήρια
Καινοτομία / πρωτοτυπία
Η δράση εμπεριέχει στοιχεία καινοτομίας / πρωτοτυπίας όσον αφορά ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω παράγοντες : 

 • το αντικείμενο της παρέμβασης (δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών)
 • τη μεθοδολογία υλοποίησης της (πχ διοικητικές δομές, διαδικασίες, μέθοδοι, μορφές οργάνωσης),
 • το είδος εταιρικών σχέσεων που δημιουργεί, ως προς την ευρύτητα συμμετοχής εταίρων στην εταιρική σχέση και τους μηχανισμούς και διαδικασίες συμμετοχής τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου / δράσης, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίησή του
 • την ενεργοποίηση του πληθυσμού-στόχου και τους τρόπους επίτευξής της
 • την κινητοποίηση των τοπικών παραγόντων
 • την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος
 • την επίτευξη θεσμικών καινοτομιών 

Αποτελέσματα / επιπτώσεις
Η δράση επιφέρει σημαντικά αναπτυξιακά αποτελέσματα, τα οποία ανταποκρίνονται σε πραγματική ανάγκη της περιοχής / πληθυσμού :    

 • την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας
 • την επέκταση της αγοράς (δημιουργία προϋποθέσεων για επέκταση της αγοράς τοπικών προϊόντων ή υπηρεσιών)
 • την προστιθέμενη αξία στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • την αποδεδειγμένη αύξηση της παραγωγικότητας ενός τομέα
 • την αποδεδειγμένη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • τον συνδυασμό επενδύσεων με ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης ή / και με άλλα επιχειρηματικά σχέδια τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού
 • την ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης
 • την δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
 • τη μείωση χρόνου / κόστους μεταφοράς στη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • την εξάλειψη των ανισοτήτων με την προώθηση ίσων ευκαιριών σε άντρες και γυναίκες ή/και την ενσωμάτωση κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων πληθυσμού
 • την βελτίωση του περιβάλλοντος ή της ποιότητας ζωής

3. Συμπληρωματικά / προαιρετικά κριτήρια
Επαναληψιμότητα
Η παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για παρόμοιες δράσεις σε άλλο γεωγραφικό /οργανωσιακό περιβάλλον. 

Βιωσιμότητα /συνέχεια (αειφορία)
Η εξασφάλιση μηχανισμών συνέχειας της δράσης μετά το τέλος της αρχικής χρηματοδότησης.

Επισήμανση :
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που παρουσιάζουν συνάφεια με τους 10ετείς στρατηγικούς στόχους της Λισσαβόνας (όπως καθορίσθηκαν το έτος 2000 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και επικαιροποιήθηκαν το 2005), δηλαδή κυρίως με την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρεφή ανάπτυξη της αγοράς, την καινοτομία, την "οικονομία βασισμένη στη γνώση", την δημιουργία ελκυστικότερου πλαισίου για τις επενδύσεις και τους εργαζομένους, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση.

Επισημαίνεται επίσης, ότι αυτό που ορίζεται σαν καλή πρακτική μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και από περιβάλλον σε περιβάλλον. 

© ΜΟΔ ΑΕ / 2005 


© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ