Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Περίοδος Υλοποίησης : 09.2006 - 30.06.2009

Περιγραφή του έργου
Το συγκεκριμένο έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 23.400.000 € και περιλαμβάνει 275 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία πρόκειται να υλοποιηθούν από τα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Στόχος
Άμεσος στόχος της ενέργειας είναι η κατάρτιση ή/και επανακατάρτιση των ανέργων για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν σχέση με το πολιτιστικό περιβάλλον και η προώθησή τους στην απασχόληση σε αντίστοιχους τομείς. Επίσης, η ενέργεια στοχεύει στην  

 • αύξηση της απασχολησιμότητας και της προσαρμοστικότητας των ανέργων και ιδιαίτερα των νέων με στόχο την πρόληψη της ανεργίας, μέσω της κατάρτισης ή/και επανακατάρτισης τους σε ειδικότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας
 • πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας συνολικά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανεργία των γυναικών καθώς και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ώστε με την αύξηση της απασχόλησης τους, να επιτευχθούν αφενός χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας και να μειωθεί αφετέρου το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών
 • πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διαρκείας για άτομα μεγάλης ηλικίας
 • ποιοτική αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της κατάρτισης με τα δεδομένα των σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών αναγκών

Αντικείμενο κατάρτισης
Το αντικείμενο κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπαιδευτικές ενότητες : 

 1. Μουσειολογία
 2. Διοίκηση πολιτιστικών πολιτικών
 3. Κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων
 4. Κατάρτιση νέων καλλιτεχνών στο θέατρο σκιών, μαριονέτα, κουκλοθέατρο
 5. Δημιουργία πωλητέων ειδών
 6. Παραγωγή πιστοποιημένων εγγράφων
 7. Σχεδιασμός μουσειακών εκθέσεων
 8. Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων

Διάρκεια προγραμμάτων κατάρτισης
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης κυμαίνεται από 150 έως 400 ώρες.

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούνται από το θεωρητικό μέρος, το οποίο συνδέεται άμεσα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο και καλύπτει το 40 – 70% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος και από το πρακτικό μέρος το οποίο θα καλύπτει αντίστοιχα το 30 – 60% της συνολικής διάρκειας.

Κατηγορίες ωφελούμενων
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν 5.445 άτομα  

 • Νέοι κάτω των 25 ετών, (πριν τη συμπλήρωση 6 μηνών ανεργίας)
 • Νέοι άνω των 25 ετών, (πριν τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας)
 • Μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι μεγάλης ηλικίας (45 - 64 ετών)
 • Γυναίκες (με ποσοστό συμμετοχής 60% στο σύνολο των ωφελουμένων)
 • Άτομα, προερχόμενα από τις Ευπαθείς κοινωνικά Ομάδες (με ποσοστό συμμετοχής 10% στο σύνολο των ωφελουμένων)

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις : 

 • Να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων Ο.Α.Ε.Δ., εφόσον δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι, ανεξάρτητα από τη λήψη ή μη τακτικού επιδόματος ανεργίας
 • Να προβούν στην έκδοση Δελτίου Ανεργίας
 • Να συμμετέχουν στη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης για τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης από τους ειδικούς Συμβούλους των κατά τόπους Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) και να απευθύνονται στους Φορείς Υλοποίησης των Προγραμμάτων
 • Να προσκομίσουν το σχετικό έγγραφο αναστολής της ανεργίας στον εκάστοτε φορέα υλοποίησης (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης) πριν από την έναρξη του προγράμματος

Λαμβάνοντας υπόψη, ότι κατά το χρονικό διάστημα της κατάρτισης αναστέλλεται προηγούμενη επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. και εφόσον πρόκειται για επίδομα ανεργίας, ο χρόνος κατάρτισης συνυπολογίζεται στο χρόνο επιδότησης της ανεργίας.

Παροχές και εκπαιδευτικό επίδομα
Κατά τη διάρκεια συμμετοχής των ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης, ο εκάστοτε φορέας υλοποίησης της κατάρτισης υποχρεούται να ασφαλίζει τους καταρτιζόμενους, με ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ι.Κ.Α., να καλύπτει τις δαπάνες διατροφής καθώς και τις δαπάνες μετακίνησης τους, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 • Καταρτιζόμενοι, με ή χωρίς δικαίωμα τακτικού επιδόματος ανεργίας, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 3,52 ευρώ μικτό, ανά ώρα κατάρτισης.
 • Καταρτιζόμενοι που προέρχονται από Ευπαθείς κοινωνικά Ομάδες πληθυσμού λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 4,99 ευρώ μικτό, ανά ώρα κατάρτισης.

Πληροφορίες - υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται :

 • στις κατά τόπους Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στα κατά τόπους Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 • στους Φορείς Υλοποίησης των προγραμμάτων (Πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.)

Ακολουθεί Πίνακας Κατανομής Προγραμμάτων ανά Περιφέρεια και Φορέα Υλοποίησης

Σχετικά Έγγραφα

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ