Αναλυτική αναζήτηση στα έργα

Το ανθρώπινο κεφάλαιο συνιστά το πιο ουσιώδες στοιχείο του ενεργητικού της Ευρώπης.

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων και επεκτείνεται με την δια βίου μάθηση των εργαζομένων αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι ένα από τα Τομεακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο για τον προγραμματισμό των διαρθρωτικών ταμείων σε εθνικό επίπεδο, περιγράφει την συνολική στρατηγική προσέγγιση της χώρας, η οποία εξειδικεύεται σε επιμέρους στρατηγικούς στόχους, όπως :

 • Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
 • Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτομία
 • Απασχόληση και κοινωνική συνοχή
 • Θεσμικό περιβάλλον
 • Ελκυστικότητα της Ελλάδος και των περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης

Η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή αποτελούν διακριτό θεματικό πεδίο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013, το οποίο εξειδικεύεται στους Γενικούς στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού και αντιστοιχεί στους Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» που ακολουθούν:

 1. Αύξηση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
 2. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, με την ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, με πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας, της ανεργίας των νέων, με αύξηση της συμμετοχής των γυναικών και των μεταναστών
 3. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, με την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης μειονεκτούντων ατόμων και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Αναδεικνύοντας τον οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση - κοινωνική συνοχή).
 4. Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οι βασικές επιδιώξεις της αναπτυξιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνοπτικά εξειδικεύονται:

 • Στη δυναμική προσαρμογή και τη συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας.
 • Στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση για όλους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.
 • Στη δυναμική προσαρμογή των συστημάτων δια βίου μάθησης, προώθησης στην απασχόληση, κοινωνικής προστασίας, φροντίδας και υγείας και ψυχικής υγείας, για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και αναδυόμενων αναγκών και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
 • Στην πλήρη ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, με την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και την κοινωνική και εργασιακή ένταξη/επανένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού αλλά και των χρόνια νοσούντων.

Επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές

Σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Επιχειρησιακού Προγράμματος ορίστηκαν και οι 13 Περιφέρειες της χώρας, αναδεικνύοντας έτσι την ιδιαιτερότητα του Προγράμματος ως Επιχειρησιακού Προγράμματος «πολλαπλών στόχων», όπου συμπεριλαμβάνονται οι Στόχοι 1 και 2.

Στόχος 1 «Σύγκλιση»
Στόχος 2 «Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση»

Οι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού εξειδικεύουν τις στρατηγικές παρεμβάσεις του Προγράμματος στην ακόλουθη χωρική κλίμακα:

 1. Παρεμβάσεις στις οκτώ (8) Περιφέρειες Στόχου Αμιγούς Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος,
 2. Παρεμβάσεις στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική  και Δυτική Μακεδονία και,
 3. Παρεμβάσεις στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.

Χρηματοδότηση

Ο Συνολικός Συγχρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός από την Ε.Ε. ανέρχεται σε 2.825.333.333 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων:

 • 2.260.000.000 ΕΥΡΩ Κοινοτική Συμμετοχή (από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και 565.333.333 ΕΥΡΩ Εθνική Συμμετοχή.

Επιπλέον του ποσού αυτού εκτιμάται ότι θα διατεθούν:

 • Εθνικοί Πόροι ύψους 188.000.000 ΕΥΡΩ για την κάλυψη δαπανών των έργων που δεν συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (όπως προβλεπόμενα έσοδα κλπ).

Για την υλοποίηση των έργων αναμένεται να διατεθεί και Ιδιωτική Συμμετοχή ύψους 50.000.000 ΕΥΡΩ.

Το σύνολο των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται να ανέλθει στα 3.013.333.333 ΕΥΡΩ.

Στόχοι

Κεντρικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» είναι η αξιοποίηση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Ο κεντρικός αυτός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος αναλύεται σε δύο επιμέρους  Στρατηγικούς Στόχους:

Στρατηγικός Στόχος 1     Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων
Στρατηγικός Στόχος 2     Καταπολέμηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού

Θεματικοί Άξονες προτεραιότητας

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Συστημικές Παρεμβάσεις»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 «Συστημικές Παρεμβάσεις» αναφέρεται σε παρεμβάσεις οι οποίες συμβάλλουν στη μεταρρύθμιση και τη λειτουργική ολοκλήρωση των θεσμών, φορέων και μηχανισμών μέσω των οποίων γίνεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων των Θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας 2, 3 και 4.

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»

Οι ειδικοί στόχοι του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για τους εργαζόμενους, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους για τη βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και την αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης.
 • Βελτίωση της ποιότητας ΣΕΚ και αύξηση της συμμετοχής σε ενέργειες κατάρτισης για τους εργαζόμενους, ιδίως στις ΜΜΕ.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων στους σχετικούς τομείς του ΕΚΤ από κοινωνικοοικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των αντιπροσωπευτικών ΜΚΟ και των επαγγελματικών οργανώσεων.
 • Ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών για την πρόβλεψη και τη θετική διαχείριση των οικονομικών αλλαγών.

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»

Ειδικοί στόχοι:

 • Ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
 • Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
 • Ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

Ειδικοί στόχοι:

 • Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ)
 • Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας
 • Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας

Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5: «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού»

Ειδικοί στόχοι:

 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον Εθνικό σχεδιασμό και εδραίωση και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης.
 • Προώθηση ενός νέου λειτουργικού μοντέλου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού μέσω της πρόληψης των αιτιών νοσηρότητας και θνησιμότητας, της προαγωγής της υγείας και της ενημέρωσης του πληθυσμού.
 • Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός των φορέων και των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

© 2009 Eye-ekt.gr. All rights reserved
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επόμενη σελίδα Το έργο συγχρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Ε.Π. "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ". Αρχική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ